>ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္း (ေမာ္မြန္)