>ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသိသင့္သည့္အခ်က္ (၇) ခ်က္