>ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား What a friend we have in Jesus

Leave a Reply