သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၃)

ဓမၼသစ္က်မ္းစာေခတ္မွအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း (၁)
ခရစ္ေတာ္  ေမြးဖြါးသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေခတ္မတိုင္ခင္ နွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႔ကို ျပန္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက တိုင္းတပါး လူမ်ဳိးျခားတို႔၏ က်ဳးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈ ကိုဆက္တိုက္ ခံရသည္။  ဂရိတို႔၏လက္ေအာက္ခံဘဝတြင္ဆိုလွ်င္ဂရိယဥ္ေက်းမႈ နွင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာစာေပတို႔ကို အတင္းအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္းကိုခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါး သည့္အခိ်န္တြင္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကိုအလြန္လိုခ်င္တမ္းတေနသည့္အခိ်န္ျဖစ္သည္။
 
ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးလာသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္ ယုဒရွကာရုတ္မွအစ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အားဝိညာဥ္ေရးရာကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ထက္ အစၥေရးလ္ႏိုင္ငံအား တိုင္းတပါး တို႔လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ တိုက္ခိုက္ေပးမည့္သူရဲေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟု ထင္ျမင္ခံယူခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အရ ယုဒရွကာရုတ္သည္သခင္ေယရႈကိုအဓိပၸါယ္မဲ့စြာျဖင့္ သစၥာေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သခင္ေယရႈအဖမ္းခံရမွ သူ၏တန္ခိုးမ်ားကိုျပကာ အစၥေရးလ္ နိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရန္ မဟာေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို စတင္မီးေမြးမည္ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပသနာကိုဖန္တီးရန္ သစၥာေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ အစၥေရးလ္ နိုင္ငံ၏သမိုင္းကိုေျပာင္းလည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သစၥာေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္သခင္ေယရႈသည္ သူထင္သကဲ့သို႔ အစၥေရးလ္ နိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရး
ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘဲ၊ လူသားထုတရပ္လံုး၏ ဝိညာဥ္ေရးကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေနသျဖင့္မွန္းခ်က္နွင့္နွမ္းထြက္ မကိုက္ဘဲ ေနာက္ဆံုး ယုဒရွကာရုတ္ခမ်ာ သူ႔ကိုယ္သူအဆံုးစီရင္ခဲ့သည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးသည့္အခိ်န္မွစၿပီး ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ေယာသပ္နွင့္ေမရီတို႔
မွဗက္လင္ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြါးခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးခဲ့သည့္အခိ်န္၌ ဘုရားသခင္က ဤညတြင္
ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ ဒါဝိဒ္ျမိဳ႕တြင္ သင္တို႔အဖို႔အလိုငွါ ေမြးဖြါးျပီဟု ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားမွတဆင့္ သိုးေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အေရွ႕ျပည္မွ ပညာရိွမ်ားထံတြင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

ေဟရုဒ္မင္းႀကီးနတ္ရြာစံေသာအခါ သားသံုးေယာက္က နိုင္ငံကိုသံုးျခမ္းခဲြကာ ေရာမတို႔၏ လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီအျဖစ္ျဖင့္ပင္ မင္းလုပ္ႀကီးစိုးႀကသည္။ နွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္က သူ႔ေနာက္ၾကြလာမည့္အရွင္၏ အေၾကာင္းကိုႀကိဳတင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ေဟရုဒ္ (Herod the Great) ၏ သားသံုးေယာက္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ေဟရုအင္တီပါ (Herod Antipas) က သမီးေတာ္အား ေတာင္းလိုေသာဆုကိုေပးပါမည္ဟု ေပးခဲ့မိေသာ ကတိေတာ္အရ၊ သမီးေတာ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ခ်င္းဆရာေယာဟန္ကိုေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈသည္ သူ၏သံုးနွစ္ၾကာသည့္ အမႈေတာ္ကိုစတင္သည္။ သံုးနွစ္အတြင္းနိုင္ငံ
ေတာ္နွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ျပီး၊ ထူးဆန္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ား
လုပ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား၏တန္ခိုးကိုျပခဲ့သည္။ သူ၏သံုးႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႕သမိုင္းႏွင့္ လူေနမႈစနစ္တစ္ခုလံုးကို ထာ၀ရ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္အျဖစ္ကို မည္သူမွ်ျငင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ လူတိုင္းကို ကိုယ္နွင့္အမွ်ခ်စ္ရန္နွင့္ရန္သူကိုပင္ခ်စ္ရန္ သြန္သင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။သင္၏ပါးတစ္ဖက္ အရိုက္ခံရလွ်င္ ေနာက္ပါးတစ္ျခမ္းကိုပါ အရိုက္ခံပါဟူ၍ ၄င္း သင္၏အဝတ္တစ္ထည္ကိုအတင္းအဓမၼအလုခံရလွ်င္ ေနာက္တစ္ထည္ကိုပါ ေပးလိုက္ပါဟူ၍ ၄င္း၊အနိုင္က်င့္သည့္အေနျဖင့္ တမိုင္ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းကိုခံရလွ်င္ ေနာက္ထပ္တစ္မိုင္ပင္ေလွ်ာက္လိုက္ပါဟူ၍၄င္း၊ ေဟာေျပာခဲ့ရာ
ထိုေခတ္ကလူမ်ားအဖို႔အလြန္ထူးဆန္းသည့္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။
ေသျခင္းတရားကိုရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ေယရုရွလင္ျမိဳ႕သို႔ ထြက္သြားခဲ့သည္။ “သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားျဖစ္ပါသည္ ဟုေျပာျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုေစာ္ကားသည္” ဟူေသာ စဲြခ်က္အတင္ခံရျပီးေနာက္ ကားတိုင္တြင္အသတ္ ခံရသည္။ အသတ္ခံရျပီးအစၥေရးလ္လူမို်း တို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း သခ်ဳိင္းအုတ္ဂူတစ္ခုတြင္ ခႏၶာကို သၤျဂိဳလ္သည္။ သူအသတ္မခံရခင္ အခိ်န္မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တြင္ သူအသတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔ တြင္ ျပန္ရွင္နိုးထမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔မွာခဲ့ဘူးသျဖင့္ သူ၏အေလာင္းေတာ္ကို
ေနာက္လိုက္ မ်ားကခိုးယူျပီး သခင္ေယရႈျပန္ရွင္နိုးထလာျပီ၊ အေလာင္းမရိွေတာ့ဘူးဟု အႀကံအဖန္လုပ္ မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ သၤခ်ဳိင္္းအုတ္ဂူဝကို အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္တံုးႀကီးတစ္လံုး ျဖင့္ ပိတ္ထားရံုမက ေရာမစစ္သားမ်ားက၂၄ နာရီအခိ်န္ျပည့္အေစာင့္ခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေက်ာက္တံုးႀကီး နွင့္ ထိုအေစာင့္စစ္သားမ်ားက သခင္ေယရႈျပန္ရွင္နိုးထလာမည့္ အျဖစ္ကို မည္သို႔မွ် တားဆီးႏိုင္စြမ္းမရိွပါ။ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္သခင္ႀကိဳတင္မိန္႔မွာ ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပန္ရွင္နိႈးထလာသည္။ ထို႔ေနာက္လူတစ္ ေယာက္နွစ္ေယာက္မွ်ကိုသာ မဟုတ္ဘဲ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာနွင့္အတူ စားေသာက္၊ သြားလာ၊ ေနထိုင္တရားေဟာျခင္း အားျဖင့္ သူအမွန္တကယ္ျပန္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း လူသားမ်ားကိုသက္ေသျပခဲ့သည္။

သူ၏ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးမွာၾကားသြားခဲ့သည္မိန္႔မွာခ်က္
မွာ ”ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးရိွသမွ်တို႔ကိုငါခံ
ရျပီ၊ သင္တို႔သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတို႔ကိုငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏နာမ၌ ဗတၲိဇံကိုေပးျကေလာ့။ ငါသည္သင္တို႔အားေပးသမွ်
ေသာပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း
ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔နွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရိွသည္” ဟူ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ယံုၾကည္သူလူမ်ားစြာတို႔၏မ်က္စိေရွ႕မွာပင္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို
ခံရသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

နာမေတာ္ျမတ္၌Leave a Reply