သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၄)

သခင္ေယရႈခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရသည့္ ေနာက္ပိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း
သခင္ေယရႈ ေကာင္းကင္ သို႔ခီ်ေဆာင္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အရပ္ေဒသမွတဆင့္ အာရွမိုင္းနားႏွွင့္ဥေရာပတခြင္လံုးသို႔ ျပန္႔နံွ႔သြားသည္။ ေပါလု ဆိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို လိုက္လံ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။သူသည္ ယခုေခတ္ဆီးရီးယားနိုင္ငံ ၏ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဒမတ္စကတ္ ျမိဳ႕သို႔ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကိုညွင္းပန္းနိွပ္စက္ရန္အသြား၊လမ္းခုလတ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အနည္းခန္႔ကေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု သူလံုးဝမယံုၾကည္ လက္မခံခဲ့ေသာခရစ္ေတာ္နွင့္ေတြ႕ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲသြားသည္။
အခိ်န္ကား ေအဒီ ၃၅ ခုနွစ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္သည္။

ေပါလုကို အာရွမိုင္းနားတခြင္ႏွင့္ အီတလီနိုင္ငံ ေရာမျမိဳ႕အထိ ခရစ္ေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္း
သတင္းေကာင္းကို ျပန္႔ႏံွ႔သြားရန္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ေရာမ ျမိဳ႕တြင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသည့္အခိ်န္မွာပင္ အသင္းေတာ္သစ္ကေလးမ်ားကို အားေပးသြန္သင္လမ္းညြန္သည့္ ေပးစာေျမာက္မ်ားစြာ(ေရာမ၊ ေကာရိနၲု(ပ)၊ ေကာရိနၲု(ဒု)၊ ဂလာတိ၊ ဧဖက္၊ ဖိလိပ ိ၊ ေကာေလာသဲ၊ သက္သာေလာနိတ္(ပ)၊ သက္သာေလာနိတ္ (ဒု)၊ တိေမာေသ(ပ)၊ တိေမာေသ (ဒု)၊တိတု၊ ဖိေလမုန္)ကိုေရးသားခဲ့သည္။
ေပါလုကို ေအဒီ ၃၇ (သို႔) ၃၈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေျမာက္မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ ႏိွပ္စက္ခဲ့သူ ေရာမဘုရင္ႀကီး နီရိုး (Nero) ၏ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရသည္။ ေအဒီ ၇ဝ ခုနွစ္တြင္ေရာမဘုရင္ႀကီး တိုင္းတပ္(စ္)ကေဂ်ရုရွလင္တျမိဳ႕လံုးကိုစိစိမြေက်ေအာင္တိုုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးျပစ္လိုက္သည္။
သခင္ေယရႈသက္ေတာ္ထင္ရွားစဥ္က ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ႀကီးတစ္ေန႔တြင္ ဤကဲ့သို႔ဖ်က္စီးခံရမည့္အေရးကို ႀကိဳတင္မိန္မွာခဲ့ဘူးသည္ကို (မသဲ ၂၄း၁-၂)တြင္ ျပန္လည္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

သခင္ေယရႈသက္ေတာ္ထင္ရွားစဥ္ ေဟရုဒ္ဘုရင္ႀကီးက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ
ေဂ်ရုရွလင္ျမိဳ႕ဘုရားေက်ာင္းႀကီးသည္ (၁၈) လအတြင္းအေျခခံအုတ္ျမစ္နွင့္ အႀကမ္း ျပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း၊ အျပီးသတ္အေခ်ာကိုင္ျခင္းကို ေအဒီ(၆၇)ခုႏွစ္ မွၿပီးစီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကိုျပီးစီးျပီး သံုးနွစ္အၾကာတြင္ လံုးဝဘာမွ်မက်န္ေတာ့သည္အထိ ျပန္၍ ဖ်က္စီးေခ်မြခံရျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာ၏ေနာက္ဆံုးအခန္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္း၏အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ပ်က္မည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ႀကိဳတင္နိမိတ္ေဖာ္ျပသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အခန္းျဖစ္
ေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ေအဒီ ၉၆ ခုနွစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္တပါးျဖစ္သည့္ရွင္
ေယာဟန္အား သခင္ေယရႈက ေကာင္းကင္တမန္ကိုေစလြတ္ကာေဖာ္ျပေရးသား
ေစခဲ့သည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁-၂၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၈)။ ရွင္ေယာဟန္သည္ေအဒီ(၉၅) ခုနွစ္တြင္
ေရာမဘုရင္ဒိုမီတီယန္၏ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားကိုဖိနိွပ္မႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ပတ္မုတ္ကၽြန္း
(Patmos Island) သို႔နယ္ႏွင္ခံရသည္။ ေနာက္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ေအဒီ (၉၆) ခုနွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ဧဖက္ျမိဳ႔သို႔ျပန္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကိုဧဖက္ ၿမိဳ႕တြင္ေရးသားခဲ့ျပီး၊ အဂၤလိပ္က်မ္းစာအုပ္၏သဒၵါအေရးအသားႏွင့္ အသံုးအနံႈးမ်ား ကိုေလ့လာႀကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အတိတ္ကာလ (သို႔) ပတ္မုတ္ကၽြန္းတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည့္အေႀကာင္းအရာ မ်ားကို ျပန္ေရးျခင္းျဖစ္သည္ကို သိရိွနိုင္သည္(ဗ်ာဒိတ္ ၁း၉)။

ဤေဆာင္းပါး၏ အစပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သမၼာက်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုရန္ နွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ၾကာခဲ့ျပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ေရးသားျခင္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ သမၼာက်မ္းစာ၏ပထမအခန္းျဖစ္သည့္ ကမၻာဦးက်မ္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခန္း ျဖစ္သည့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတို႔သည္ စနစ္တက်စီကံုးေရးသီထားေသာရာဇ၀င္ (သို႔) ဇတ္လမ္း တစ္ပုဒ္၏နိဒန္းနွင့္ နိဂံုးလိုက္ေလ်ာညီ ေထြရိွသကဲ့သို႔ တိက်မွန္ကန္လြန္းလွစြာျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ဘုရားသခင္ ခန္႔အပ္ထားေတာ္မူေသာ လူသားမ်ားက သူ႔ေနရာႏွင့္သူ၊ က်ရာအခန္းက႑ာ၌ ဘုရားခိုင္းသည္အတိုင္းေရးသားထားေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။
စာဖတ္သူမိတ္ေဆြေပါင္း သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးကို ဘုရားရွင္
မွခ်ေပးသနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးရင္း………။


ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ျမတ္၌
ေသာင္းႏိုး (TN)

မွတ္ခ်က္ (internet မွ website ႏွင့္ e-mail မ်ား၊ Wikipedia၊  Bible SocietyNew World Encyclopedia ၊ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ မ်ားမွေကာက္ႏႈတ္ ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္ )