ေတာင္ေပၚတရားေတာ္

Rev. Dr. Simon Pau Khan En ေရးသားၿပီး Myanmar Baptist Convention မွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ
ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ (Sermon on the Mountain) စာအုပ္မွအခန္း (၁)ကိုေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

Sermon on the Mountain http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40998913&access_key=key-e22rmv49x9znkv19zke&page=1&viewMode=list