ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ျမန္မာ့တမန္မဂၢဇင္းတြင္ ယံုရွမ္း (ရွင္ေဘြယန္ၿမိဳ႕) က ကမာၻ႕ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကိုု  ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။ စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတာဘယ္လိုလည္း? 

  1. ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ရာထူးမဟုတ္၊ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္လည္းမဟုတ္၊ တာ၀န္ရွိျခင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။  (Peter Drucker)
  2. ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ပထမဦးဆံုးေသာတာ၀န္မွာ အစစ္အမွန္တို႔ကိုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Max Depree)
  3. ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရဲ႕အလုပ္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပိုၿပီးေမြးထုတ္ေပးဖို႔ဘဲ၊ ေနာက္လိုက္ေတြပိုေမြးထုတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ (Ralph Nadar)  
  4. ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အနာဂတ္အျမင္ကိုပိုၿပီးျမင့္မားက်ယ္ျပန္႔ေစတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ပိုၿပီးျမင့္မားေစတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သာမန္အကန္႔အသတ္တြင္းရွိတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ပိုၿပီးျမင့္မားေစတယ္။(Peter Drucker)
  5. ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အနာဂတ္အျမင္ကို ျပတ္သားစြာခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမ်ားကိုတကယ္ျဖစ္ေစ ၿပီး တကယ္ျမင္ႏိုင္ေသာအလုပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီး ေပးႏိုင္ရမည္။ (Richard and Engle)
  6. လူေတြက ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႕ အႀကီးအကဲတစ္ဦးအၾကား ကြာျခားခ်က္ကိုေမ့ေလ့ရွိၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကပြင့္လင္းစြာ အလုပ္လုပ္တယ္။ အႀကီးအကဲေတြက လွ်ဳိ႕၀ွက္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္တယ္၊ အႀကီးအကဲေတြက ေမာင္းႏွင္တယ္။ (President Theodore Roosevelt)
  7. ေအာင္ျမင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ဟာ လႊမ္းမိုးမႈပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမဟုတ္ပါ။ (Kenneth Blanchard)