ပထမဦးဆံုးေသာ တပည့္ေတာ္စု၏ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း

အသင္းေတာ္သမိုင္း စာအုပ္မွ ပထမ ဦးဆံုးေသာ အသင္းေတာ္မွ ယံုၾကည္သူ အသင္းသားမ်ား အေၾကာင္း
ကိုထပ္ဆင့္တင္ျပပါသည္။

Church History 1 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=42485149&access_key=key-fjay7xn0fn9j9jn7zoq&page=1&viewMode=list

Leave a Reply