သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုုရားႏွင့္အတူ

ေယရႈက “ခမည္း ေတာ္ သည္သမၼာတရား ကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၩာယ္ ဆရာကိုသင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။  ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက။ ထုိဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏” ဟု (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၁၆-၁၇) တြင္မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤသည္မွာ ဒုတိယေမြးျခင္း ခံရၿပီးသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အတူပါရွိျခင္း၊ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းကိုရရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားသိၾကရသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သံုးပါးတဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တြင္ တတိယေျမာက္ေသာပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။

မယံုၾကည္ေသာသူ၊ သာသနာပလူမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ မသိရွိၾကသည္မွာ မထူးဆန္းေသာ္လည္း၊ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ပါရွိျခင္း၊ လမ္းျပျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာနားမလည္ၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသြးအသားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေလာကီအျပစ္၏ ေသြးေဆာင္မႈ မ်ားေနာက္သို႔ ေကာက္ခါငင္ခါ ပါသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာမ ၈ း ၁၃-၁၄ တြင္ “သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတုိင္း အသက္ရွင္လွ်င္ေသရၾကမည္။ ဝိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ ကုိယ္ကာယ၏ အက်င့္တို႔ကို ေသေစလွ်င္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆံုးမပဲ့ျပင္ေတာ္မူသမွ် ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။” ဟုေဖၚျပထားသည္။


ထို႔ေၾကာင့္မိိတ္ေဆြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေသအခ်ာ စမ္းစစ္ဖို႔အတြက္ ၂ေကာ ၁၃း၅ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းအတိအက် ေဖၚျပထားပါတယ္။ “သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္သေလာ၊ မတည္သေလာဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္စစ္ေၾကာၾကေလာ့။ ကိုယ္ကိုကိုယ္စံုစမ္းၾကေလာ့။ အစစ္မခံႏိုင္ေသာသူ မမွန္လွ်င္၊ ေယရႈခရစ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္ဟု ကိုယ္အေၾကာင္းကိုကိုယ္ မသိၾကသေလာ။

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သင္ႏွင့္ အတူရွိမရွိ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕စစ္ေဆးမလည္း၊ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း စစ္ေဆးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဂလာတိ အခန္းႀကီး (၅) မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ပါရွိေသာသူ မွာေတြ႕ရတဲ့ ၀ိညာဥ္ပကတိရဲ႕အက်ဳိး၊ အသီးအပြင့္ေတြနဲ႔ စမ္းစစ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ၂၃ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား “ (ဂလာတိ ၅း ၂၂)

Internet ထဲမွာ အသင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ဆရာတပါးက ၀ိညာဥ္ပကတိရဲ႕ အက်ဳိး၊ အသီးအပြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပထားဒါကို အနည္းငယ္ ျပန္လည္ေ၀ငွလိုပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္း              -အျခားသူမ်ား၏ေကာင္းက်ဳိး အတြက္မိမိကိုယ္ကို အနစ္နာခံျခင္း။

၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူေပးေသာေကာင္းႀကီးတို႔အေပၚ ႀကီးစြာေသာ၀မ္းေျမာက္     
                              ေပ်ာ္ရႊင္မႈရိွျခင္း။

ၿငိမ္သက္ျခင္း     – ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားမည္သို႔ေျပာင္းလဲေနပါေစ  
                              ထိုအရာမ်ားအေပၚရပ္တည္ျခင္းမရွိဘဲ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကိုရရွိခံစားျခင္း။

ႏႈးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း– နာခံတတ္ျခင္း ဦးေဆာင္ေသာအခြင့္ရွိသူတို႔၏ ညြန္ၾကားမႈတို႔ကို 
                             နာခံလိုေသာသေဘာထားရွိျခင္း

စိတ္ရွည္ျခင္း    – ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း ဖိႏွိပ္ျခင္း မ်ားေတြ႕ႀကံဳရေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ျခင္း၊ 
                            မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း

ေက်းဇူးျပဳျခင္း  – အျခားသူမ်ားအေပၚ ဂရုဏာတရားရွိျခင္းေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အေလွ်ာ့ေပးတတ္ျခင္း။

သစၥာေစာင့္ျခင္း လူတို႔၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကိုရရွိျခင္း။

ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း – မိမိ၏လိုအင္တစ္ခုတည္းကိုသာနားလည္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ားအတြက္ 
                           စဥ္းစားေပးတတ္ျခင္း

စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လိုက္တပည့္ (သို႔) ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေလာကီအျပစ္တရားတို႔၏ ေသြးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ပါျခင္းမရွိဘဲ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ေရာမ ၈ း ၉ (ခ) တြင္အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “………ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကုိမရေသာသူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆုိင္” (ေရာမ ၈း ၉)။

မိတ္ေဆြ သခင္ေယရႈကို ယခုပင္ သင့္ႏွလံုးသား၌ ေခၚဖိတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ ပါရွိေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေလာကအျပစ္၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကို အႏိုင္ယူပါ။ သို႔မွသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားရၿပီး အျပစ္ရဲ႕အခ ျဖစ္တဲ့ ထာ၀ရ ေသျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ခရစ္ေတာ္နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး

မွတ္ခ်က္။ Sermon Central website မွ Terry Laughlinေရးေသာ You Must have the Spirit of Christ ကို ကိုးကားၿပီးတင္ျပထားပါသည္။