ကိုေဘာမ္ယိမ္း ကိုမန္ပူတို႔၏ သက္ေသခံ/ခ်ီးမြမ္းျခင္း

November 13 ရက္ေန႔၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းမွ ကိုေဘာမ္ယိမ္းရဲ႕သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ကိုမန္ပူရဲ႕
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

.
.
.

Leave a Reply