က်ိန္ဆိုျခင္း (Rev. Dr. Simon Pau Khan En)

ေမာေရွသည္ မဟုတ္မမွန္ဘဲ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္၍ သခင္ေယရႈ ကမူ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္သည္။

အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ က်ိန္ဆိုျခင္းကို မၾကခဏျပဳေလ့ရွိသည္။ က်ိန္ဆိုရာ၌ တစ္ခ်ဳိ႕ျပည့္စံုသလို တစ္ခ်ဳိ႕ျပည့္စံုျခင္းမရွိဟုဆိုႏိုင္သည္ (မ ၂၃း၁၆-၂၂)။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ က်ိန္ဆိုျခင္းသည္ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ မွန္ေနသည္။ ေယရႈကမူ မည္သို႔ေသာ က်ိန္ဆိုျခင္းမ်ဳိးမဆို ေကာင္းေသာအရာမဟုတ္၍ အသံုးမျပဳေစလိုပါ။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ က်ိန္ဆိုေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ လူ႔အဆင့္အေရးအရာ၌ ပါ၀င္ေစရာေရာက္ၿပီး အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုုရားသခင္ အရာ၌ မထား၊ လူႏွင့္အဆင့္တူသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

 

က်ိန္ဆိုျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း
က်ိန္ဆိုျခင္းဆိုရာ၌ ေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု မွန္ကန္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစရန္ ဘုရားသခင္ကို သက္ေသအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တရားေပၚလြင္ေအာင္သက္ေသအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး က်ိန္ရပါသနည္း။ က်ိန္ဆိုရျခင္းမွာ လူသားသည္ သစၥာမရွိ၊ မုသာသံုးေလ့ရွိရကား အယံုအၾကည္မရွိ၊ စိတ္ခ်မႈမရွိ၍ အယံုသြင္းသည့္ သေဘာႏွင့္ က်ိန္ဆိုသည္မဟုတ္ပါလား။ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္၏ နာမႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ အရာပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ က်ိန္ဆို…. သစၥာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ပါက ဘုရားသခင္က သူ႔အေပၚက်ိန္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏နာမ၌ က်ိန္ဆိုေသာအခါ ဘုရားသခင္ကို လူတို႔၏ အေရးအရာ၌ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ က်ိန္ဆိုျခင္းမျပဳေသာ အရာဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို မတိုင္တည္ရာေရာက္ပါသည္။ သခင္ေယရႈဆိုလိုသည္မွာ ဤေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္ကာလ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕၌ ဘုရားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕၌ ဘုရားကိုထားခဲ့ရန္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္သည္ ဘုုရားသခင္ႏွင့္ မပတ္သက္သကဲ့သို႔လည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ဘုရားသခင္မပါရွိရန္ မလို၊ ဘုရားသခင္ကို ပစ္ထားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွ် ဤေလာက၌ မရွိပါ။ လူသား၏ အေရးအရာတစ္ခုျခင္း၌ ဘုရားသခင္ပါရွိ၍ ပ့ံပိုးမႈလိုအပ္သည္ သာျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဤက်ိန္ဆိုျခင္း သင္ခန္းစာမွ သခင္ေယရႈသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအားအေရးႀကီး ေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သတိရေစပါသည္။

၁။  ခရစ္ယာန္ဟုအေခၚခံသူ၊ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ သစၥာစကားေျပာဆို ေၾကာင္းကို သူမ်ားကသိရွိနားလည္ၿပီး၊ က်ိန္ဆိုရန္မလို ေျပာသမွ်သစၥာစကားျဖစ္သည္ ဟုစိတ္ခ် ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ အသက္ရွင္သင့္ေၾကာင္း သတိရေစသည္။ ယံုၾကည္သူအမည္ခံၿပီး မုသာသံုးခဲ့ပါက မက်ိန္ဆိုမျခင္း မယံုၾကည္သည့္အျပင္၊ က်ိန္ဆိုသည့္ တိုင္ေအာင္ ယံုခ်င္မွယံုမည္။ စကားေျပာတိုင္း မၾကာခဏ က်ိန္ဆိုေလ့ရွိေသာသူႏွင့္ က်ိန္ဆိုျခင္းလိုခ်င္ေသာသူသည္ အမွန္တရားကိုေျပာေဟာသူ အားလံုးမျဖစ္ၾကပါ။

၂။  ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ က်ိန္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ၊ သစၥာစကားသာေျပာဆိုၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဤကမာၻေလာက၌ က်ိန္ဆိုျခင္း လံုး၀မရွိေသာ ကမာၻျဖစ္ဖို႔ရန္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူ၏ သစၥာစကားေျပာဆိုျခင္းကို ကူးစက္ျပန္႔ပြားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤကမာၻေလာက၌ သစၥာစကားသာ ေျပာဆိုၾကပါက က်ိန္ဆိုျခင္းသည္ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤကမာၻေလာက၌ သစၥာစကားမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္သာ သစၥာရွိဖို႔ရန္ အရင္က်ိန္ဆိုျခင္းသာ။ တရားရံုးမွ အမွန္တရားကို သိလိုေသာေၾကာင့္ ထြက္ဆိုခ်က္ မရယူမွီ သစၥာဆိုေစပါသည္။ သူမ်ားသကာ ယံုေစျခင္းအလို႔ငွာ က်ိန္ဆိုရပါသည္။ ဤခရစ္ယာန္မ်ား ကမာၻေလာက၌ ေနထိုင္က်င့္ႀကံေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္လည္း က်ိန္ဆိုမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ က်ိန္ဆိုရန္ မလိုေတာ့ေသာ ကမာၻေလာကျဖစ္ဖို႔ရန္ ခရစ္ယာန္မ်ား၌ အၿမဲတမ္းတာ၀န္ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။
Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။