ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ (Rev. Saw Ler Htoo)

ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ေန႔ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေဟာတဲ့တရားေဒသနာျဖစ္ပါတယ္။
အာလံုးခြန္အားရၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Praise God by 3 couples on Christian family Sunday (Calvary Burmese Church)

Leave a Reply