ေပါလုႏွင့္ေရာမလက္ေအာက္ခံရွိအသင္းေတာ္မ်ား

Christian Literature Centre (CLC) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အသင္းေတာ္ သမိုင္းစာအုပ္မွ အခန္း (၅) (ေပါလုႏွင့္ေရာမ လက္ေအာက္ခံ ရွိအသင္းေတာ္မ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။
Paul and Churches of Roman http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=43899719&access_key=key-2bs3wd5tfoxvud6i1zbh&page=1&viewMode=list

Leave a Reply