ရွင္မာကုခရစ္၀င္က်မ္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Myanmar Christian Literature group မွ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသစ္ က်မ္းမိတ္ဆက္ျခင္း စာအုပ္မွ ရွင္မာကု ရစ္၀င္က်မ္း ကိုထပ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။
The Gospel Mark http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=44096608&access_key=key-hhdgrrgid59gxdbc8r3&page=1&viewMode=list

Leave a Reply