တပည့္ေတာ္စစ္စစ္ (True Followers)

William McDonold ေရးသား၍ ဆြီးဆြီးေက်ာ္ဘာသာျပန္ေသာ တပည့္ေတာ္စစ္စစ္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။
  • သမၼာက်မ္းစာတြင္တပည့္ေတာ္စစ္စစ္မ်ား လိုက္နာရမည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း မသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ဖာသိဖာသာ ေနတတ္ၾကသည္။
  • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္သည္ မျပည့္စံုသူျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းထိုက္ပါသည္။

True Follower http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=44846193&access_key=key-zm6iui90olmdh3p7ynt&page=1&viewMode=list

Leave a Reply