ဆရာေဇာ္သူလင္း၊ Bible Study at Baltimore home cell

ဘုရားစကားနားေထာင္ဒါဟာ ေကာင္းႀကီးခံစားရဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ဒါဆိုရင္မမွန္ပါဘူး။

ေကာင္းႀကီးခံစားခ်င္လို႔ နားေထာင္ဒါမဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားမို႔လို႔ ဘုရားစကားနားေထာင္ဒါျဖစ္သင့္တယ္။

Leave a Reply