ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး (ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္)

Thou Didst Leave Thy Throne               ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး

1.     ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္စြန္႔၍
ေျမႀကီးေပၚကၽြႏ္ုပ္တြက္ၾကြၿပီ
ဖြါးျမင္ျခင္းခံအ့ံငွာ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သိုု႔ၾကြလာ
ဖြါးျမင္ေတာ္မူရန္အိမ္မရွိ
ထပ္ဆို။ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ထဲ၌ကိန္း၀ပ္ရန္
          ကိုယ္ေတာ္ဘို႔အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီ
          ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ထဲ၌ကိန္း၀ပ္မူၿပီ
          ကိုယ္ေတာ္ဘို႔အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီ
2.     ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္တံပိုးမႈတ္၏
ကိုယ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြေတာ္မူစဥ္
ကိုယ္ေတာ္သည္ ယုတ္ည့ံေသာဖြားျမင္ျခင္းကိုခံရ
ေလာကတြင္ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏
3.     ေျမေခြးမွာတြင္းရွိသည္ ငွက္မွာလည္းသိုက္ရွိ၏
ေတာ၌ရွိေသာသစ္ပင္ေအာက္မွာ
ဂါလိလဲ ကႏာၱတြင္ အိုဘုရားသားေတာ္ျမတ္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေပၚတြင္က်ိန္းရ၏
4.     ကတိေတာ္ျမတ္တည္လ်က္လူတို႔ကိုလႊတ္ျခင္းငွာ
ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာေတာ္မူစဥ္ခါ
ဆူးျဖင့္ရက္ေသာ ဦးရစ္ကိုေဆာင္းေစၾကၿပီးမွ
ကရာနီသို႔ေဆာင္ျခင္းခံရ
5.     ကိုယ္ေတာ္သည္ေအာင္ျခင္းငွာ ၾကြလာေတာ္မူေသာခါ
တံပိုးမႈတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ၾကြလာ
ကိုယ္ေတာ္၏သံေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေခၚျခင္းျဖင့္
ငါ့နားတြင္ေနရာရွိဆိုမည္။

  http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=45708403&access_key=key-1mh8b4jp83kmhzrrcjgz&page=1&viewMode=list

ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုဆက္ဖတ္ရန္ mouse ကို scroll လွိမ့္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲအေပၚက ◄ 1 / 2 ► ပံုမွာ ► (Next Page)ကိုႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply