တပည့္ေတာ္အသက္တာႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း

Real Followerေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ္လည္း လူတိုင္းအတြက္မူ အဆင္ေျပခ်င္မွေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ လူတိုင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ 
မွတ္ခ်က္။  William McDonold ေရးသား၍ ဆြီးဆြီးေက်ာ္ဘာသာျပန္ေသာ တပည့္ေတာ္စစ္စစ္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=46269535&access_key=key-9h8d89j81tiyhg86n8g&page=1&viewMode=list

ေနာက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုဆက္ဖတ္ရန္ mouse ကို scroll လွိမ့္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲအေပၚက ◄ 1 / 7 ► ပံုမွာ ► (Next Page)ကိုႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply