ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာၾသ၀ါဒ

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္း မွထုတ္ေ၀ေသာ သမၼာက်မ္းမွအေျခခံ ၾသ၀ါဒမ်ားစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။