ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္း

ေလာက၌ လူတစ္ဦးအဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀၌ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္  ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူပ်ဳိတစ္ဦးက “အကယ္၍ အခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ရင္၊ ေနာင္အခ်ိန္မွာ အင္မတန္ လွပ  ေခ်ာေမာတဲ့ မိန္းကေလးေတြ  ေမြးဖြါး လာဦးမယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ဇနီးကို ကြာရွင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္  ေတာ့ဘူး ဟုစဥ္းစားရင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အသက္ (၆၀) ျပည့္လာပါေတာ့တယ္” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္၊ ယာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးအေပၚမွာ မေရာင့္ရဲႏိုင္ေသာသူသည္ ေလာကတြင္ အဆင္းရဲဆံုး စာရင္း၀င္သူျဖစ္သည္။

Joseph Addison ေရးသည့္ စာအုပ္တစ္ခုတြင္ ဂ်ဴပီတာ (နတ္ဆိုး) သည္ သူ႔လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားကို ေခၚ၍ သူတို႔၏ အခက္အခဲ (၀န္ထုတ္၀န္ပိုး) မ်ားကိုယ္စီယူလာ၍ တစ္ေနရာ တြင္စုပံုရန္ အမိန္႔ေပးသည္။ သူတို႔သည္ မတူညီေသာ အခက္အခဲ ကိုယ္စီႏွင့္ အရပ္ရပ္မွ ထြက္လာၾကသည္။ ဖ်ားနာျခင္း၊ စိတ္ပူပင္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေသာ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ား သယ္ေဆာင္လာၾကသည္။ စိတ္ဆိုးျခင္းမ်ားကိုပင္ ယူေဆာင္လာၾကသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းျခင္း ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားသည္ အလြန္မ်ားသျဖင့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေတာင္ႀကီးပမာျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ဂ်ဳပီတာက “သင္တို႔ ၏အခက္အခဲမဟုတ္ေသာ အျခားသူမ်ား၏ အခက္အခဲ တစ္ခုစီကိုယူ၍ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သယ္သြားၾက” ဟု အမိန္႔ေပးျပန္သည္။ သူ၏ငယ္သားမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ၀န္အေပါ့ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည့္အရာမ်ားကို အလုအယက္ ရွာေဖြၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ၾကပါ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴပီတာသည္ “သည္းခံျခင္း” ဟုအမည္ရေသာ သူ၏ တပည့္ကိုေစလႊတ္၍ သူတို႔၏ ခက္ခဲေသာ၀န္မ်ားအေပၚ ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ရန္ သည္းခံျခင္း တရားကိုသင္ခုိင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔၏ ၀န္ထုတ္အသီးသီးကို ယူ၍ ကိုယ္စီထမ္းကာ ျပန္သြားၾကသည္။ အရင္ကထက္ ပို၍ လိမၼာလာေသာ၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခက္အခဲ မ်ားထက္ပို၍ ေလး၏၊ ခက္ခဲ၏ ဟုထင္တတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူတပါးကို သနားဖို႔ထက္၊ မိမိကိုယ္ကို သနားတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားသည္ မိမိထက္ပို၍ ေကာင္းႀကီးခံစားရသည္၊ ပို၍စိတ္ခ်မ္းသာသည္ဟု ထင္ျမင္ကာ သူတပါးစီမွ တစ္စံုတစ္ခု ရရွိဖို႔ခ်ည္း ေတြးေတာတတ္ၾကသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက “ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအ့ံေသာငွါသင္မိၿပီ” ဟုေျပာသည္။ ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ မိမိကိုယ္ကို သနားျခင္းထက္ သူတစ္ပါးကို သနားတတ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ ေရာင့္ရဲႏိုင္သူမ်ားျဖစ္္ၿပီး၊ ညည္းတြါးတတ္သူမ်ား မျဖစ္မိဖို႔ရန္ ဆင္ျခင္ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။
မိမိဥစၥာျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္ေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္သည္  အလြန္ဆင္းရဲေသာသူ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔၊  မိမိဥစၥာျဖင့္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးသည္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာသူ ျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ငါဆိုေသာ္၊ ကိုယ္တိုင္ဆင္းရဲျခင္းကို ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႔ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံံံ့ေသာငွါ သင္မိၿပီ။
( ဖိ ၄း၁၁)

မွတ္ခ်က္။   ။ လူမ်ဳိးတကာ ဓမၼစာေစာင္ ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္မွ ျပန္လည္တင္ျပထားပါသည္။

Leave a Reply