ငရဲျပည္ေရာက္လူေလးမ်ဳိး

ကယ္တင္ျခင္း လက္မခံေသာ သူတိုင္း ငရဲသြား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းငရဲ ထဲတြင္လူတန္း စားေလးမ်ဳိး ေတြ႕ရပါသည္။ ငရဲေရာက္လူေလးမ်ဳိးထဲတြင္ သင္ပါ၀င္ပါက လြတ္ေျမာက္ရာထြက္ေပါက္လမ္းမရွိပါ။ ေသမင္းတမန္ မေခၚမီွ အခ်ိန္မီ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္လိုသည္။ ထာ၀ရ ငရဲျပည္ကို ေရာက္မည့္ လူတန္းစားေလးမ်ဳိးတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္…..
  • ကယ္တင္ျခင္းကို ဂရုမစိုက္သူ (၀ါ) နားမေထာင္သူ Neglectors
  • ျငင္းပယ္ေသာသူ Rejecters
  • မထီမဲ့ျမင္ျပဳသူမ်ား Despisers
  • ကယ္တင္ျခင္းမၾကားသူမ်ား Unreached
ကယ္တင္ျခင္းကို ဂရုမစိုက္သူ (၀ါ) နားမေထာင္သူ Neglectors ( ေဟၿဗဲ ၂ း ၃)
“ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္း” ဘုရားသခင္၏ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာအရာမွာ ကယ္တင္ျခင္း တရားပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႀကီးျမတ္သည္ဟု ေျပာေသာအရာကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဂရုမစိုက္ပါက အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးပါသည္။ ဤသူမ်ားသည္ ေလာကအရာမ်ားႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး သူ႔၀ိညာဥ္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းကို မျငင္းပယ္ေသာ္လည္း ေလာကီေရးရာႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ရွင္ကို မရွာေဖြႏိုင္၊ သတင္းစကားကို နားမေထာင္ႏိုင္၊ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းကိုျငင္းပယ္ၿပီး မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ငရဲျပည္သို႔ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ျငင္းပယ္ေသာသူ Rejecters (ေယ ၁၂ း ၄၈)
“ငါ့ကိုပယ္၍ ငါ့စကားကို နာမခံေသာသူအား အျပစ္စီရင္ေသာသူရွိေသး၏။ ငါေဟာေျပာေသာစကားပင္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ ထိုသူအား အျပစ္စီရင္လိမ့္မည္” သခင္ေယရႈသည္ အျပစ္စီရင္ဘို႔ၾကြလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေလာကီသားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ၾကြဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈအေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ လြတ္ေသာ္လည္း သူရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူ အားလံုးတို႔သည္ လြတ္ျခင္းအခြင့္မရပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ ေဖလဇ္သည္ ေၾကာက္လန္႔ေသာ္လည္း ေနာက္မွ အဆင္သင့္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရင္း ရာထူးျပဳတ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းလက္ခံရန္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။ ယေန႔သည္ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္သည္ ေနာက္က်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ဒီသတင္းေကာင္းၾကားပါက လက္ခံဘို႔ရန္အတြက္အေရးႀကီးပါသည္။ (တ ၂၄ း ၂၄ -၂၇)
မထီမဲ့ျမင္ျပဳသူမ်ား Despisers ( တမန္ ၁၃ း ၄၀ – ၄၁)
“အနာဂတၱိက်မ္း၌လာသည္ကား မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာသူတို႔ ၾကည့္ရႈအ့ံၾသ၍ ျပယ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေလာ့” သခင္ေယရႈႏွင့္အတူ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ စြဲထားျခင္းခံေသာ ဓါးျပႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္က သခင္ေယရႈကို လက္ခံၿပီး တစ္ေယာက္က မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ကယ္ၿပီး ငါတို႔ကိုကယ္ပါဟု မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္၏ ေျပာစကားအတိုင္းလည္းလိုက္ေျပာပါသည္။ ယေန႔ သခင္ေယရႈ၏ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္း အံ့ၾသဖြယ္ နိမိတ္လကၡဏာႏွင့္ သူ၏ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာမည့္အရာႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူ၏ အသက္တာသည္ အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။
ကယ္တင္ျခင္း မၾကားသူမ်ား Unreached (ေရာမ ၁၀ း ၁၄)
“သို႔ရာတြင္ မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း၊ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္မည္နည္း ေဟာေျပာသူ မရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ ၾကားႏိုင္မည္နည္း” ဤေလာကတြင္ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းကိုၾကားၿပီး လက္မခံေသာသူႏွင့္ မၾကားဘဲႏွင့္လက္မခံေသာသူမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ ယံုၾကည္ေသာသူသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကားေသာသူမ်ား ငရဲသို႔သြားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုး ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေ၀ငွရန္ သခင္ေယရႈမိန္႔မွာထားပါသည္။ ေတာင္ျပည္ကို အစိုးရေသာ ဘုရင္မ ေရွဘ သည္သူ႔ထံသို႔ မည္သူတစ္ေယာက္မွကယ္တင္ျခင္း မေ၀ငွေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းၾကားႏိုင္ဘို႔ ေရွာလုမုန္ဘုရင္ထံသို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္မၾကားပါဟု ဆင္ေျခေပးေသာသူမ်ား၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူမသည္ သက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္မည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းကိုသူမထံသို႔ မည္သူကမွ် လာေရာက္ေ၀ငွျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကိုယ့္ဖာသာ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေျပာၾကားသည့္အရပ္သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားပါသည္ ဟုဆိုလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားသည္ျဖစ္ေစ မၾကားသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံေသာသူ အားလံုး ငရဲသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားၿပီးလက္မခံေသာ သူမ်ားသည္ မၾကားဘူးေသာသူမ်ားထက္ ဒုကၡပို၍ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ (မႆဲ ၁၂ း ၂၄၊ ၁၂ း ၄၇ – ၄၈ )
မွတ္ခ်က္။    ။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ “လူမ်ဳိးတကာ” ဓမၼစာေစာင္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။