ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (Count Your Blessing)

Johnson Oatman, Jr
Born: April 21, 1856, near Medford, New Jersey.
Died: September 25, 1922, Norman, Oklahoma.
Buried: Mt. Holly, New Jersey.

မွတ္ခ်က္။ ။ ခရစ္ယာန္စာေပ CLC မွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၏ ရာဇ၀င္ 100 Hymn Stories စာအုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။