ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလာက၏အသက္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆိုသည့္ ျမန္မာ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္ဘာသာ Word မွ ဘာသာျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  Word ဆိုသည့္ အဂၤလိပ္စကားလံုးသည္လည္း ဂရိဘာသာ Logos မွ ဘာသာျပန္ဆို သံုးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Logos ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးႏႈန္းေသာစကားလံုး ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလာက၏အလင္း၊ ေလာက၏ အသက္ဟူ၍ ေဖာ္ညြန္းလ်က္ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ခံယူယံုၾကည္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေဆာင္းပါး၌ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
၁။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား (The Spoken Word)
ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ က်မ္းေဟာင္းတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားကို ရည္ညြန္းလ်က္ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ က်မ္းေဟာင္းတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးႏႈန္းထား ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
(က) ဖန္ဆင္းျခင္း
ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းႀကီး (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခန္းႀကီး (၁) ရွိ၊ အခန္းငယ္ (၁) မွ (၃၁) အထိတြင္ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ႏႈတ္အားျဖင့္ “ျဖစ္ေစ… ရွိေစ “ ဆိုၿပီး ဖန္ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ တန္ခိုးရွိ၍ မျဖစ္၊ မရွိေသးေသာအရာမ်ားကို အေကာင္အထည္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အရာအားလံုးကို ျဖစ္တည္ေစျခင္းႏွင့္ တည္ရွိေစေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ နည္းတူ ဖန္ဆင္းၿပီးေသာ အရာမ်ားသည္ သူ႔အလိုေတာ္ အတိုင္း ေရႊ႕လ်ားအသက္ရွင္လာရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သူ႔အလိုေတာ္ကို ႏႈတ္အားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ အမွန္တရားကို ဖြင့္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာအရာတိုင္းတြင္ ေလာကအတြက္၄င္း၊ လူသားတိုင္းအတြက္၄င္း အမွန္တရား ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားျဖစ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟု ေခၚပါသည္။ ထို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပေရာဖက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဖြင့္ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ ပေရာဖက္မ်ားမွ ထာ၀ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ဆိုသည့္အရာသည္ ေလာကအတြက္ အလင္း၊ အသက္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (Christ the incarnated Word of God)
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းသစ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေလာက၏အလင္း၊ လူ႔ဇာတိခံယူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ေလာက၏အသက္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေယာ ၁း၁-၁၄)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လူ႔ခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္ ဤ လူ႔ေလာကသမိုင္းတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ လႈပ္ရွားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားအားလံုးကို အသက္ထာ၀ရကို ရရွိေစျခင္းငွာ အေသခံေတာ္မူသည္။
၃။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ (Written Word of God)
သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္သည္ ဘုရားသခင္၏ စာသားအားျဖင့္ ဖြင့္ျပေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အသက္ကို မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အသက္ေသျခင္း၊ ရွင္ျခင္းအလံုးစံုတို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္၏ သြန္သင္ခ်က္အတိုင္း ခံယူ၍ အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ပါက ထာ၀ရအသက္ႏွင့္ လမ္းလြဲမည္မဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ျခင္းကို ညြန္ျပေပးပါသည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏တာ၀န္မ်ား
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေလာက၏အလင္း ႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလာသည့္အခါ ခံယူလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းတြင္ တာ၀န္မ်ားစြာရွိလာပါသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟု ဆိုလာသည့္အခါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူသားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လူသားမ်ား သိရွိလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ –
(၁) မိမိအသက္တာကို ဆန္းစစ္ျခင္း
မိမိ၌ ရွိမွသာ သူတစ္ပါးကို ေ၀ငွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကို ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မိမိအသက္ရွင္ျခင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ပင္ အလင္း၊ အသက္ျဖစ္သလားဆိုသည္ကို အေဟာအေျပာသက္သက္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပဳႏိုင္ရပါမည္။ ထိုသို႔ အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေလာက လူသားအားလံုးအတြက္ အလင္း၊ အသက္ျဖစ္လာပါမည္။
(၂) ေလာက၏ အလင္း၊ အသက္
ေလာက၏ အလင္ႏွင့္ အသက္ဟုဆိုလာသည့္အခါ ေလာကဆိုသည့္ စကားလံုးကို ဦးစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာစကား၌ ေလာက ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ လြန္စြာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးေလာက၊ က်န္းမာေရးေလာက၊ ႏိုင္ငံေရးေလာက၊ ဘာသာေရးေလာက၊ အႏုပညာေလာက၊ စီးပြါးေရးေလာက စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္မွ သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ အလင္း၊ ဆား ဟု သြန္သင္သည့္အခါ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလာက၌ ခရစ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ရန္ မိန္႔မွာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္အသက္ရွင္ ေနေသာအရာသည္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလာက၏ အလင္းဟုဆိုလာသည့္အခါ မိမိလုပ္ေဆာင္ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ ေလာက၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အလင္းႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည့္အခါ မိမိပါ၀င္ေသာ ေလာကကို ပိုင္ႏိုင္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိေလာကကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ သိရွိနားလည္ျခင္းအားျဖင့္ အလင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိ မကၽြမ္းက်င္၊ မရင္းႏွီးေသာ ေလာက၌ ေျခဦးတည့္မိပါက ေလာကအတြက္ အလင္းမျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ေလာကကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာဆိုရပါက မိမိသည္ ဘာသာေရးေလာကတြင္ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္လ်က္ႏွင့္ပင္ စီးပြားေရးေလာကကို စိတ္၀င္းစားၿပီး စီးပြားေရးသမား ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ပါက အက်ဳိးနည္းေစႏိုင္သည္။ ဘာသာေရးကို ညစ္ညမ္းေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေလာက၏ အလင္း၊ အသက္ ဟုဆိုလာသည့္အခါ မိမိပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အရာ၌ နက္နက္နဲနဲ အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ ေလာကသည္ အဘယ္နည္းဆိုသည္ကို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေကဆိမ္ပီ
မွတ္ခ်က္။    ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ျမန္မာ့တမန္ မဂၢဇင္း မွျပန္လည္တင္ျပထားပါသည္။

Leave a Reply