ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း ( မႆဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင္း (၁)

ဆုေတာင္းျခင္း  ႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈ ၀မ္းနည္းျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္မွာ ဘုရားသခင္က  လူ႔အလိုကို လုိက္ေစ လိုျခင္းအေၾကာင္း  ျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အားသူတို႔အလိုကို လိုက္ေစရန္ ေသြးေဆာင္၊ ဆြဲေဆာင္၊ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ႏိုင္ပါက ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔၏ အလိုအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္သည္ဟုယံုသည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူ႔အလိုကို လိုက္ေလွ်ာက္ေတာ္မမူ၊ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားရန္လည္း မသင့္ဟုသြန္သင္လိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား လူ႔အလိုကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္လည္း ဆြဲေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးသိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ လူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေနၾကပါသလဲ? ဆုေတာင္းျခင္းဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္မသိေသးေသာအရာလည္းမဟုတ္၊ စိတ္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ေစလို၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံသို႔ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုတင္ျပဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ မသိေသာ အရာတစ္ခုမွ်မရွိပါ။ စဥ္းစားေသာအခ်က္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အေတြးေခါင္သူလည္းမဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္စဥ္းစားခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လူသားမ်ားမွ အမွန္ကန္ဆံုးကို မသိရွိ မေ၀ခြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာ ဆုေတာင္းရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အတြက္ မလိုပါ။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?  ဆုေတာင္းျခင္း ေ၀ါဟာရအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္
“ေတာင္းျခင္း” ကလြမ္းမိုးၿပီး “ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း” ျဖင့္စြဲမွတ္တတ္ေပသည္။ ဆုေတာင္းျခင္း၌ “ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း” သည္ တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္း သာျဖစ္ၿပီး၊ သို႔တိုင္ေအာင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ မၿပီးပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ “ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း” “မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း” သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာကို အဆိုေတာ္ Fanny J. Crosby က ေအာက္ပါအတိုင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု စပ္ဆိုထားသည္။
      “ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ တဒဂၤအတြက္
       ဆုေတာင္း၍ ဒူးေထာက္ခ်ိန္၀ယ္
       သူငယ္ခ်င္းလို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍
       စိတ္ၾကည္ႏူး ၀မ္းသာမိသည္”

ဤသီခ်င္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၏ အခရာပင္ျဖစ္သည္။ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ထံ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ “ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း” ျဖစ္၍ အလားတူ ဘုရားသခင္၏ လိုအင္ဆႏၵကိုလည္း နားေထာင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ “ငါ့အလိုကို မလိုက္မခ်င္း” ဟူ၍ တင္းမခံပဲ “ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အလိုအတိုင္းမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ေစပါ” ဟူ၍ ဆက္ကပ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆုေတာင္းရမည္မွာ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္၌ သခင္ေယရႈ ဆုေတာင္းေသာ အခ်ိန္၌ ေပၚလြင္ေစသည္ (မႆဲ ၂၆း၃၉-၄၆)။ က်မ္းတတ္ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္ Georgia Harkness က “ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ အေပၚ၌ ဆက္ကပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္” ဟုေဖၚျပသည္။

မွန္ကန္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္း ရရွိႏိုင္ရန္ အလို႔ငွါ သခင္ေယရႈသင္ေပးေသာ ဆုေတာင္းနည္း (မႆဲ ၆း၉-၁၃။ လုကာ ၁၁း၂-၄)ကို ေလ့လာၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္သြန္သင္ေသာ ဆုေတာင္းနည္း အဆင့္ဆင့္ကို မစဥ္းစားမီွ အလံုးလိုက္အခဲလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
၁။ အစပထမ
စာတစ္ေစာင္ေရးေသာအခါ လိပ္စာရွင္၏ လိပ္စာအရင္ဦးဆံုးေရးသကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းရာ၌လည္း လိပ္စာ တိက်မွန္ကန္ဖို႔လိုသည္။ ျဖစ္ရမည္မွာ “ငါတို႔၏ အဖ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေသာ” ဟုေရးသင့္ေသာ္လည္း “ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏အဖ” ဟုဆုေတာင္းေလ့ရွိသည္။ ဆုေတာင္းသူ၏ နာမည္ႏွင့္ စာအိတ္ေပၚ၌ ေရးရမည့္ လိပ္စာႏွင့္ စရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၂။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား
စာအိတ္ေပၚ၌ ေရးရမည့္လိပ္စာကို ေရးသားေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ ဆက္လက္ေဖၚျပၿပီး၊ အပိုင္း သံုးပိုင္း ခြဲျခားထားသည္။
(က) နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္
(ဂ) အလိုေတာ္ျပည့္စံုဖို႔ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
၃။ လူႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဘုရားသခင္ႏွင့္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာအခ်က္သံုးခ်က္ကို ေဖၚျပၿပီး၊ လူသားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း အခ်က္သံုးခုေတြ႕ရွိရသည္။
(က) ၀မ္းေရး၀ရန္ ေန႔ရက္အစဥ္အဆက္ေကၽြးေမြးရန္
(ခ) အျပစ္မ်ားေျဖလႊတ္ရန္
(ဂ) မေကာင္းမႈမွ ကြယ္ကာေပးရန္
၄။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း
ဇယားႏွင့္တကြေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။
နိဒါန္း  –  ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏အဘ
ဘု
ရား
ခင္
1.        နာမေတာ္အားသန္႔ရွင္းေစျခင္း
ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အားသန္႔ရွင္းပါေစေသာ္
2.       ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရး
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ
3.       ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔
ေျမႀကီးေပၚ၌လည္းျပည့္စံုပါေစေသာ
လူ
1.       ကိုယ္ကာယအတြက
ယေန႔အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာေပးေတာ္မူပါ
2.       အျပစ္ေျဖလႊတ္ဖို႔ရန
      ကၽြႏ္ု္တို႔ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့   
      သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မူပါ။
3.       ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း
အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္ပါေစပဲ၊ မေကာင္းေသာအမႈအရာ
မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ
နိဂံုး  –  အစိုးပိုင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ ကမာၻအဆက္ဆက္ ကိုယ္ေတာ္၌ ရွိပါေစေသာ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကပါစို႔
ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေသာ ငါတို႔၏အဘ
ေကာင္းကင္ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ထိပ္ဖ်ား၌သာရွိၿပီး ေျမႀကီးေပၚ၌ မရွိဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယုဒအယူအဆအရ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ ႏိႈင္း၍မရ၊ တမူထူးျခားေစ၍၊ လူႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ေလ့မရွိ၊ အေ၀း (Transcendental) ၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရရွိျခင္း၊ အဆင့္အတန္ျမင့္မားျခင္းကို လူသားႏွင့္ မတူေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္ေရးသားတင္စားျခင္း ျဖစ္သည္။
ငါတို႔ =   ငါတို႔ ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းကိုးကြယ္ျခင္း (Individualistic) မ်ဳိးမဟုတ္၊ လူအစုအေ၀းႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါတစ္ေယာက္တည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ရင္ ၿပီးေရာ” ဆိုၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ရန္ သခင္ေယရႈ အလိုမရွိပါ။ မက္သဒစ္ အစျပဳသူ John Wesley သည္ “ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၌ တစ္ကိုယ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ” ဟုဆိုထားသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၀င္ပါက ဘုရားသခင္၏ အေမးခံရမည္မွာ “သင့္ညီ အဘယ္မွာရွိသနည္း” ဟူ၍ျဖစ္သတည္း။ (ကမာၻ ၄း၉) ဤကဲ့သို႔ တကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ (Universal) အရာျဖစ္သည္။ ကမာၻသူကမာၻသားအားလံုးမွ “ငါတို႔” ဟု သံုးႏႈန္းမွသာ ခြဲျခားျခင္း၊ သင္းခြဲျခင္း ေပ်ာက္ကြယ္၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ႏိုင္မည္သာ။
အဘ=   “အဘ” ဆိုေသာ စကားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌ ခ်ဳိသာ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးေစေသာ စကားျဖစ္သည္။ အာဖရိကတိုက္ရွိ လူသားစား အေျမာက္အမ်ားက ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္၍ အဘႏွင့္တူေၾကာင္းနားလည္ေသာအခါ “ဘုရားသခင္၏သားမ်ား” ျဖစ္လာသည္။ “အဘ” ဆိုေသာ စကားသည္ ေဖၚျပေသာ ဘုရားသခင္၏ အေ၀း၌ရွိ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရေပၚလြင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ “ေကာင္းကင္” ႏွင့္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္။ အလြန္ေ၀းလံေသာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံရွိ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ “အဘ”ကဲ့သို႔ အနီးအပါး၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါတို႔ႏွင့္ အတူရွိေၾကာင္း (Immanence) ကိုေဖာ္ျပသည္။ လူသားတို႔က ဘုရားသခင္အေပၚ အျမင္မွာ ဓမၼေဟာင္းရွိ ကမာၻဦးက်မ္းမွ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာၿပီး၊ အထြတ္ အထိပ္၌ “ခ်စ္ေသာအဘ” ကဲ့သို႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ ကဲ့သို႔ ျမင္ႏိုင္ရန္ သခင္ေယရႈကလည္း သြန္သင္ေတာ္မူသည္ (လုကာ ၁၅း ၁၁-၂၄)။ ဘုရားသခင္ကို “အဘ” ဟုေခၚႏိုင္မွာသာလွ်င္ သူဖန္ဆင္းေသာ ကမာၻသူကမာၻသားအားလံုးကို “ညီ” ဟုေခၚဆိုႏိုင္မည္ပင္။
 ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ဟု ဆိုရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္နမိတ္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ အုပ္စိုးေသာေနရာဟူသမွ်ပါ၀င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ ပိုင္သအုပ္စိုးေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ “ေယရႈက ေကာင္းကင္ႏိုင္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ ရွိသည္” ဟုဆိုထားသည္ (လုကာ ၁၇း၂၁)။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔က ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သခင္ေယရႈ ၾကြဆင္းလာမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ ႏိုင္ငံဟုထင္မိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္၏ နက္နဲေသာအရာ ယံုၾကည္ခ်က္(Theology) ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ ဤအခ်က္အေပၚေလ့လာေသာအခါ
     (က)ေယရႈၾကြဆင္းလာမွအစျပဳမည္ (Albert Schwetzer)
     (ခ) ယခုအခ်ိန္ေရာက္ရွိၿပီ (C. H Dodd)
     (ဂ) ဤကမာၻေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည္ (Karl Marx)
     (ဃ)အစၿပဳၿပီး ျပည့္စံုလာမည္ (Oscar Cullmann)
အမွန္မွာေတာ့ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေသာအခ်ိန္မွ အစျပဳၿပီး မျပည့္စံုေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြဆင္းလာေသာ အခ်ိန္မွသာ ျပည့္စံုျခင္းရရွိပါမည္။ လူ၏ရာဇ၀င္သည္ ဤ ျပည့္စံုျခင္းေနရာကို မ်က္ႏွာျပဳၿပီး တေရႊ႕ေရႊ႕သြားလာေနၾကပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းသူတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ေရာက္ရွိေရးကို အဓိကထားဆုေတာင္းေလ့ရွိသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေယရႈမူကား ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာက္ရွိမည့္အေၾကာင္း မေဖၚျပပဲ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဤကမာၻ၌တည္ေဆာက္ဖို႔သာလွ်င္ ေဖၚျပသည္။ သို႔ရာတြင္ သတိထားရမည္း အခ်က္တစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမာၻေျမႀကီးေပၚ အလိုလိုေရာက္ရွိရန္ မဟုတ္၊ လူသားမ်ားအေပၚ၌ေရာက္ရွိေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဤကမာၻေလာက၌ တည္ေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒါက္တာ ဒဗလ်ဴ အိုကာရ္ဘား ဆိုသူက “ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ” ဟုဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကမာၻတည္သ၍ကို ရည္ညြန္းၿပီး၊ ယေန႔ ငါ၏အတတ္ပညာ အစြမ္းအစအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုသည္ဟုဆိုသည္။
အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။  (Click to read part 2)

Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။