ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္း

Myanmar Christian Literature Group မွ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ေသာ “ဓမၼသစ္က်မ္း – မိတ္ဆက္ျခင္း” စာအုပ္မွ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္းကို တင္ျပထားပါသည္။

http://issuu.com/thawngno/docs/nt_introduction_john?mode=a_p&wmode=0