သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္မည္သူနည္း?

သခင္ေယရႈခရစ္  ေတာ္သည္မည္သူ နည္း။ “ဘုရားသခင္ တည္ရွိသလား” ဟူေသာ  ေမးခြန္းႏွင့္ မတူေပ။  သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တည္ရွိသေလာဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ လူအနည္းငယ္ကသာ ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားၾကားထဲတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤေလာက၌ စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္ကုိ ျငင္းဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ သခင္ေယရႈ၏  ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္း ကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ တျခားေသာ ဘာသာႀကီးတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကုိ ပေရာဖက္တစ္ပါး၊ ေကာင္းေသာ ဆရာတပါး၊ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္တတ္ၾကသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ပေရာဖက္တပါး၊ ေကာင္းေသာဆရာတပါး ႏွင့္ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးထက္ သာလြန္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့ပါသည္။
C.S. Lewis က သူ၏စာအုပ္ Mere Christiarity ထဲတြင္ ဤသုိ႔ ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။ “သခင္ေယရႈ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူေတြေျပာေလ့ရွိေသာ မုိက္မဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ ရပ္တန႔္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈကုိ ႀကီးမားေသာ အက်င့္စာရိတၱ သြန္သင္ေသာဆရာအျဖစ္ ယုံၾကည္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာသူသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ မလက္ခံခဲ့ေပ။ ၄င္းခံယူခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မဖြင့္ေျပာ အပ္ေသာ စကားပဲျဖစ္ပါသည္။

<!–more–>သာမန္လူသားတစ္ဦးက သခင္ေယရႈသည္ ႀကီးမားေသာ အက်င့္စာရိတၱသြန္သင္သူဟု ေျပာခဲ့ လွ်င္ အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ သူသည္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ (သုိ႔) ၾကက္ဥကုိ ေခါက္ကြဲၿပီး ေရေႏြးထဲတြင္ ႀကိဳခ်က္ေသာ သူႏွင့္ တူပါလိမ့္ မည္။ (သုိ႔) သူသည္ ငရဲကုိ အုပ္စုိးသူ နတ္မင္းႀကီးပဲျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ ေယရႈကုိ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ (သုိ႔) ရႈးသြတ္ေသာသူ (သုိ႔) တျခားအျပစ္ဒုကၡ႐ိုက္္ျပဳေသာသူဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကုိ နတ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္ပစ္ႏုိင္သည္။ သူ႔ကုိ စံေတြးျဖင့္လည္း ေထြးႏုိ္င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိပၸာယ္မရိွေသာ စကားျဖစ္သည့္ သခင္ေယရႈသည္ ႀကီးမားေသာ ဆရာတပါးျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆုံးမသတ္အပ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ထင္သည့္အတုိင္း သူ႔ကုိ မေတြးေတာအပ္ေပ။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြးေတာျခင္းကုိ ဂရုစုိက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက မိမိကုိယ္ကုိ မည္သုိ႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသနည္း။ သူသည္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မး္စာက ေျပာခဲ့သနည္း။ ပထမအေနႏွင့္ ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၀ ထဲတြင္ရွိေသာ သခင္ေယရႈ၏ စကားမ်ားကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ “ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလုံးတ၀ျဖစ္၏။” နက္နဲစြာ စဥ္းစားျခင္းမရွိပဲ ၾကည့္ေသာ္ သူသည္ မိမိ ကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္မတူေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ယုဒလူတုိ႔၏ တုန္႔ျပန္မႈကုိ ၾကည့္ၾက ပါစုိ႔။ “ယုဒလူတုိ႔က၊ ေကာင္းေသာအမႈေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ ပစ္မည္မဟုတ္၊ သင္သည္ လူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏ ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိ လြန္က်ဴးေသာေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ ပစ္မည္ဟု ဆုိၾက၏” (ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၃)။ သခင္ေယရႈ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔သည္ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုဒလူတုိ႔က သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ ယုဒလူတုိ႔ေျပာေသာ စကားကုိ သခင္ေယရႈက မွားသည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သူက “ငါသည္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္ေပ” ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သခင္ေယရႈက သူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ “ငါသည္ ငါခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလုံးတ၀တည္းျဖစ္သည္” ဟူေသာ အခ်က္အားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္” (ေယာ၊ ၁၀း၃၀)။ ေယာဟန္၊ ၈း၅၈ သည္ တျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက “ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ အားျဗမာမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေက်ာက္ခဲကုိ ယူ၍ သခင္ေယရႈကုိ သတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားျပန္ပါသည္။ ေယာဟန္၊ ၈း၅၉ တြင္ သခင္ေယရႈက “ငါ” ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကုိ ျဖစ္သျဖင့္ သူသည္ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရည္ညႊန္းလုိျခင္းျဖစ္မည္ (ထြက္၊ ၃း၁၄)။ သခင္ေယရႈသည္ မိမိကိုယ္ကုိ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္သည္ကုိ ယုဒလူတုိ႔သည္ မယုံၾကည္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုဒလူတုိ႔က သူ႔ကုိ ခဲျဖင့္ သတ္ပစ္လုိၾကပါသတည္း။ ေယာဟန္၊ ၁း၁ တြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာဟန္ ၁း၁၄ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိကုိ ခံယူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္လုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေသာမက “အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္၊ ဘုရားသခင္” ဟု ၀န္ခံခဲ့ ပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၈)။ သခင္ေယရႈက မွားသည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သခင္ေယရႈကုိ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္” (တိ၊ ၂း၁၃) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပတ႐ု ကလည္း “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (၂ေပ၊ ၁း၁)။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကလည္း သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကိုယ္တုိင္က လုံး၀ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူက “ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္သည္ အစဥ္ထာ၀ရတည္ၿမဲပါေစ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္စုိးေသာ သန္လ်က္ျဖစ္ပါေစ”။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔ အဘုိ႔ သူငယ္ကို ဘြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အား သားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္းအာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံ့ၾကဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္းခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူလိမ့္မည္ (ေဟရွာ၊ ၉း၆)။

ထုိ႔ေၾကာင့္ C.S. Lewis က သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းေသာ ဆရာတပါးအျဖစ္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မွားယြင္း သည္ ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ တိက်၍ ျငင္းဆုိ၍ မရေပ။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္လွ်င္ သူသည္ လိမ္လည္သူပဲျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပေရာဖက္တပါး၊ ေကာင္းေသာဆရာတပါး၊ လူႀကီးလူေကာင္း တေယာက္သာ မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားကုိ ေဘးခ်ိတ္၍ မ်က္ေမွာက္ “ပညာရွင္မ်ား” ေၾကြးေၾကာ္ေသာ “စစ္မွန္ေသာ သခင္ေယရႈသမုိင္း” သည္ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာအရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ သခင္ေယရႈ ေျပာျခင္း (သုိ႔) မေျပာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကုိ ေစာဒကတက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း”။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ခန္႔က သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့ေသာအရာ (သုိ႔) မေျပာခဲ့ေသာ အရာတုိ႔ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕၍ သခင္ေယရႈႏွင့္ အသက္ရွင္ၿပီး၊ သူ႔ကုိ အေစခံကာ၊ သူ႔ထံ နည္းခံေသာ သူတုိ႔၏ စကား ကုိ “ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္” မ်ားက မည္သုိ႔ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္နည္း။

သခင္ေယရႈ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ (သို႔) မျဖစ္သည္ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ေဆြးေႏြးရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လုိအပ္သနည္း။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ရန္ အခ်က္သည္ သူသည္ဘုရားသခင္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္၊ သူ၏ အေသခံျခင္းသည္ ေလာကသားတစ္ခုလုံး၏ အျပစ္မ်ား ေပးဆပ္ရန္ မလုံေလာက္ေပ ဟူေသာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါသည္ (၁ေယာ၊ ၂း၂)။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏုိင္သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈၊ ၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျပစ္ေၾကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ အေသခံႏုိင္ရန္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းသည္ သူသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းျဖစ္ျခင္းကုိ ျပသခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက ဤသုိ႔ေျပာေသာ ေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ “ငါသည္ ကမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိ အမွီ မျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ” (ေယာဟန္၊ ၁၄း၆)။


GotQuestion.org ၏ ျမန္မာအစီအစဥ္ website
( http://www.gotquestions.org/Myanmar/Myanmar-who-Jesus.html ) မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။