သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္မည္သူနည္း

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပး ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵမ်ား ရွိ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ အတူ တမန္ေတာ္၊ ၅း၃-၄ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္ပါသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္တြင္ ေပတရုက အာနနိ အား သူသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္ကုိ လိမ္ညာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ အျပစ္ကုိ ေဖာ္ျပ၍ “လူေတြကုိ လိမ္ညာျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း” ေပတရု က သူ႔အား ေျပာထားသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ လိမ္ညာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ညာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား (သုိ႔) ၀ိေသသတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဆာ၊ ၁၃၉၊ ၇-၈ ထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေနရာတုိင္း၌ ရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရ သည္။“၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းငွါ အဘယ့္ အရပ္သုိ႔ ေျပးႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေကာင္းကင္သုိ႔တက္လွ်င္ ကို္ယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏႏုိင္ငံ၌လည္း အိပ္ရာကို ခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏”။ ထုိ႔ေနာက္ ၁ေကာ၊ ၂း၁၀ တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သမၺၫဳတၱဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၀ိေသသကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ “ထုိအရာတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ျပေတာ္မူ၏။

၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာတုိင္ေအာင္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ စစ္ေတာ္မူ၏။ လူ၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ လူ၌ရွိေသာ မိမိစိတ္၀ိညာဥ္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူသိသနည္း။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ အရာကုိ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ တပါး အဘယ္သူမွ် မသိ။” သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵရွိသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေတြးေတာ၍ သိရွိသည္ (၁ေကာ၊ ၂း၁၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က နာက်ည္းမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္ (ဧ၊ ၄း၃၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းေပးေနသည္ (ေရာ၊ ၈း၂၆-၂၇)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ၏ ဆႏၵအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၇-၁၁)။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ သုံးပါးတစ္ဆူထဲတြင္ “တတိယေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္” ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သခင္ေယရႈ ကတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္း ႏွစ္သိမ့္သူ၊ တုိင္ပင္ဖက္အျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၁၆၊ ၂၆၊ ၁၅း၂၆)။

မွတ္ခ်က္။ ။ http://www.gotquestions.org/Myanmar/Myanmar-Holy-Spirit.html ဆိုဒ္မွ ထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။

Leave a Reply