သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ယံု ၾကည္လကၡံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု သြန္သင္ထားပါသည္။ ၁ေကာ ၁၂ း၁၃ ထဲတြင္ “အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒ လူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသ လူျဖစ္ေစ၊ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္တပါးတည္းအားျဖင့္၊ တကိုယ္တည္းထဲသို႕ ဗတၱိဇံကို ခံၾက၏။ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္တည္းထဲသို႕လည္း ေသာက္ၾက၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမ ၈း၉ က သန႕္ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္ မပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈလူမဟုတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ “သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႕အထဲ၌ ကိ်န္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႕သည္ ဇာတိပကတိ၌ရွိၾကသည္မဟုတ္။ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို မရေသာသူ မည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆုိင္။” ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄ထဲတြင္ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သြန္သင္ထားပါသည္။ “သင္တုိ႕ သည္ လည္းကယတင္ေတာ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားတည္းဟူေသာ သမၼာတရားကို ၾကားနာ ရ၍၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ၿပီးမွ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း ကို ခံရၾကၿပီ။ ပိုင္ထုိက္ေတာ္ေသာသူတုိ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေရြး ႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း သို႕မေရာက္မွီကာလပတ္လံုး ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႕အေမြ၏စားရန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိသည္ႏွင့္တျပဳိင္တည္း သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေကာရ ႏၱဳၿမိဳ႕ တြင္ ရွိေသာယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မပုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးသည္ ၀ိညာဥ္တစ္ခုတည္း၌ဗတၱိဇံကို ခံယူျခင္း တစ္၀ိညာဥ္တည္း၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ ေရာမ ဂး၉သည္ သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မရေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈမပိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မရလွ်င္ “ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း” (ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄)သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၾကေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တို႕ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဟု အာမခံေပးေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာရွိသည္။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိတ္႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ယခု ေဆြးေႏြးထားေသာ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျငင္းဆုိဖြယ္ရွိသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္း/ ရရွိျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာထဲတြင္ အစဥ္အတုိင္းျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာအရာျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္မ်ားက ယံုၾကည္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းကို “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း” ႏွင့္ ေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ သန္႕ ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းအတြက္ အဆက္ မျပတ္ျဖစ္ေပၚ  ေနေသာအရာျဖစ္သည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သို႕ရရွိၾကသနည္း။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိအသက္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လကၡံ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း၅-၆)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရရွိခဲ့သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လကၡံေသာအခ်ိန္မွစ၍ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲပိုင္ဆုိင္သည္။မွတ္ခ်က္။ Got Question?.org မွ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္/မည္ကဲ့သို႕ ရရွိသနည္း ကိုထပ္ဆင့္တင္ျပထားးပါသည္။