စစ္မွန္ေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ ကို သိရွိျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦး၏ အသက္တာ တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။  သမၼာက်မ္းကို ႐ုိး႐ိုးသာမန္ျဖင့္ဖတ္႐ႈရမည္ဟု ဘုရားသ ခင္က မေျပေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာ၍ မွန္ကန္စြာ ဆုတ္ကိုင္ထားရမည္ (၂တိ ၂း၁၅)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အလ်င္တေဆာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။ ထုိေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏အဓိပၸါယ္ကို မွန္ကန္စြာ နားလည္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းသိရွိျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

 

ပထမအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာသိရွိနားလည္ျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အကူအညီေတာင္းရေပမည္။ “သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို သင္တုိ႕အားအႂကြင္းမဲ့သြန္သင္ျပသလိမ့္မည္။ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ကိုယ္အလိုအေလ်က္ ေဟာသည္မဟုတ္။ ၾကားသမွ်တုိ႕ကိုေဟာေျပာလိမ့္မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာတုိ႕ကို လည္းသင္တို႕ အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္” (ေယာဟန္ ၁၆း၁၃)။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းေရးသားေသာ စာေရးသူမ်ားကို လမ္းျပသြန္သင္သည့္နည္းတူ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုလည္း က်မ္းစာနားလည္ရန္ လမ္းျပပါလိမ့္ မည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားစာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါ။ ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ က်မ္းစာ၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းရမည္။ မိတ္ေဆြသည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြအထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ထား၍ သူက သူေရးသား ထားေသာ စာမ်ားကို နားလည္ရန္ မိတ္ေဆြကို အလိုေတာ္ရွိသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိႏွစ္သက္ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို စဲြယူ၍ ထိုက်မ္းပိုဒ္၏အဓိပၸါယ္ကို ျပင္ပ အျဖစ္အပ်က္အားျဖင့္ အနက္မဖြင့္အပ္ေပ။ ထိုက်မ္းပိုဒ္မ်ား၏ဆိုလိုရင္းကို သိရွိရန္ အခန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဖတ္႐ႈၿပီး၊ ထိုအခန္းႀကီးေဖာ္ျပေပးလုိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသျခာစြာသိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာသည္ (၂တိ ၃း၁၆၊ ၂ေပ ၁း၂၁)။ ဘုရားသခင္က ထို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ေရးသားရန္ လူေတြကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ စာေရးသူမ်ားက သူတုိ႕၏စိတ္ထဲတြင္ ေဆာင္ပုဒ္၊ ေရးသားထားေသာစာေစာင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သူအတြက္ရည္ၫႊန္းထားသည္ကို သိရွိၾက သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားမည္သူက ေရးသားထားသည္ကို၄င္း၊ မည္သူ႕အတြက္ ေရးသားထားသည္ကို၄ငး္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရးသားထားသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ေရးသားထား သည္ကို၄င္း သိရွိႏုိင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ကို မိမိႏွစ္သက္သည့္အတုိင္းအနက္မဖြင့္ဘဲ၊ သူ႕ကိုယ္သူ အနက္ဖြင့္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ က်မ္းစာအဓိပၸါယ္ကို မိမိႏွစ္သက္သည့္အတုိင္း ကိုင္စဲြ၍ အနက္ဖြင့္တတ္ၾကပါ သည္။

တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္က်မ္းကိုသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုးအား ကိုးရန္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားေရးသားထားေသာ အနက္ဖြင့္က်မ္းမပါဘဲ ကၽြႏု္ပ္နားလည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပဟု ယူဆျခင္းသည္ မိုက္မဲမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကမူ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အေပၚ၌သာ မွီခိုအားထားျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာရမည္ဟု ခံယူ ထားပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေသာအရာမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ဟု မွားယြင္း စြာခံယူထးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာ ကိုယ္အေပၚသို႕ ၀ညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ခ်ေပးထားပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးမ်ားထဲမွ တစ္ ခုသည္ သြန္သင္ျခင္းဆုေက်းဇူး (ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၂၊ ၁ေကာ ၁၂း၂၈) ျဖစ္သည္။ ဤသြန္သင္ဆရာမ်ားက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မွန္ကန္စြာသြန္သင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သြန္သင္တတ္ေသာဆုေက်းဇူးကို သူတုိ႕ေပၚတြင္ ခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံုမင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိရွိနားလည္၍မိမိအသက္တာတြင္ အသံုးခ်တတ္ျခင္းသည္ လိမၼာ ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သနည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ နားလည္ႏုိင္ေသာ ညာဥ္ပညာရရွိရန္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား အကူအညီေတာင္းရမည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခု၏ အခန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဖတ္၍ က်မ္းစာသည္ သူ႕ကိုယ္သူ အနက္ဖြင့္ေစရမည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အတိတ္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ က်မ္းစာအနက္ ဖြင့္က်မ္းကို ေရးသားထားေသာသူမ်ားကို ႐ိုေသရမည္။ ဘုရားသခင္သည္ က်မ္းစာအုပ္ေရးသားေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ကို ၄င္း၊ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား က်မ္းပိုဒ္၏အဓိပၸါယ္နားလည္ရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္ကို၄င္း ကၽြနု္ပ္တုိ႕မွတ္ထားရမည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ Got Question.org  ျမန္မာအစီအစဥ္မွထပ္ဆင့္၍ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။