ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အရာခပ္သိမ္း

Speaker: Rev. Zaw Thu Linn
Title: ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္အရာခပ္သိမ္းျဖစ္သည္
Place: CBC’s Homecell at U Gum Aung & Family’s home, Baltimore.
Date: October 21, 2011

Source: ukamaroma