ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၃)

By Rev. Dr. Simon Pau Khan En

(ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ကမူ ဤကဲ့သို႔  အတင္း ေစခိုင္း ျခင္းမွာ သူ  ေလာကသို႔ အျမန္ ဆင္းၾကြ လာမည္ဟုယူဆၿပီး၊  တဒဂၤအတြက္ သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကြဆင္းမွီ ခဏတျဖဳတ္အတြင္း က်င့္သံုးရန္ သြန္သင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။  ေယရႈသည္ (၁၀)ႏွစ္ ကာလအတြင္း၌  ျပန္လည္ ၾကြဆင္းမည္ ျဖစ္၍  ေခတၱခဏ အတြက္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ မွာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဤသို႔ ယံုၾကည္သူမ်ားအနက္ (Dr. Albert Schweltzer) သည္ နာမည္ႀကီးသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုေခတ္အတြက္ သြန္သင္ထားျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ 

(ဃ) တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ လူတိုင္းအတြက္ မဟုတ္၊ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္လည္း မဟုတ္ပါ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အတြက္သာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ တစ္မ်ဳိး၊ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ တစ္ဖံု လိုက္နာရန္ ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းျခားထားဟန္ ရွိသည္ ဟုယူဆ ၾကသည္။

(င) တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ လူတိုင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အသင္းေတာ္ အတြင္း၌သာ က်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည္ ဟုယူဆၾကသည္။

ဤကဲ့သို႔ သူ႔အတြက္ ငါ့အတြက္ဆိုၿပီး၊ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္၊ မ်က္စိက အမွားျပဳလုပ္မိလွ်င္ မ်က္စိကို ထုတ္ပစ္ၿပီး၊ လက္က အမွား ျပဳလုပ္မိပါကလည္း လက္ကို ျဖတ္ပစ္ သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သူ႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားသည္ကို သိသင့္ေပသည္။ အမွန္မွာ ေတာင္ေပၚ တရားေတာ္သည္ လူတစ္ခ်ဳိ႕ကိုသာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ ခံစားရၿပီး၊ အျပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ခံရသူ လူသားအားလံုး အတြက္ျဖစ္ သည္။ ေတာင္ေပၚ တရားေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္း ရဖို႔ရန္ မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ၿပီးသူမ်ား အတြက္ က်င့္ႀကံျပဳမူရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရန္ မဟုတ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားသူမ်ားအား စိန္ေခၚျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း၊ အက်င့္ေကာင္းက်င့္ျခင္း စသည္တို႔သည္ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းမွ စီးဆင္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္အားခ ရလိုျခင္းသည္ မက္ေမာျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ဆိုေသာ္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္မွ ေစခိုင္းခ်က္မ်ား ပုထုစဥ္လူသားမ်ား အေနျဖင့္ လိုက္နာ ႏိုင္ၾကမည္ေလာ။ အေျဖမွာ ဘုရားသခင္၏ ၾကင္နာျခင္း၊ ခြန္အားေပးျခင္းျဖင့္ သာလွ်င္ လိုက္နာႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ေယရႈသည္ ဤေတာင္ေပၚတရားေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူစဥ္က တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သည္။ လူသည္ အားနည္းေၾကာင္း သိသည္။ လိုက္ေလွ်ာက္ရင္း ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ျဖစ္မည္ကို လည္းသိသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္၏ သနားၾကင္ နာျခင္း သည္ကား လႊမ္းမိုးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ၾကင္နာျခင္း” ႏွင့္ “ခိုင္းေစျခင္း” ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ၾကား၌ က်င္လည္ေန ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ ေစခိုင္းျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးကို မိမိ အင္အားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ကူညီ ေဖးမဖို႔ လိုပါသည္။

ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အသစ္ျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္၍ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ အရ မာန္မာနရွိျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား အေပၚ ရပ္တည္ျခင္းသည္ အရာ မေရာက္ပါ။ သို႔ျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ငါတို႔ အလိုက် လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ လည္း မရပါ။ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈရၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ရည္တြက္ကာ သူ၏ အလိုေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္လိုေသာ ဆႏၵရွိရမည္။ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ ခြန္အား နည္းပါးလွ်င္လည္း ကိုယ္ေတာ့္ ထံမွလာေသာခြန္အားႏွင့္ ပင္ လွ်င္ အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရန္ က်င့္ႀကံ ႀကိဳးစားရန္ မဟုတ္ပါ၊ ကယ္တင္ျခင္းရေသာေၾကာင့္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာရသူမ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။ သနားကရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္သာ လိုက္ေလွ်ာက္သူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ရန္ လိုသည္။ ေစခုိင္းသူသည္ အင္အားနည္းေသာအခါ ခြန္အားေပး၊ ခြင္လႊတ္တတ္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ေစခိုင္းခ်က္မ်ားသည္ ပညတ္ေတာ္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပသျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သခင္မွ ကၽြန္ကို ေစခိုင္းသကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ ဖခင္မိခင္မ်ားမွ၊ သား၊ သမီးမ်ားကို ေစခိုင္း သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္း ခံစားသူ အေယာက္တိုင္း အတြက္ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၇း၁၁)။

အထက္ေဖၚျပခ်က္မ်ားမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ဆိုသည္မွာ။

  1.  ဘာသာတရားမွ အစျပဳေသာ ျပဳမူ က်င့္ႀကံရန္ နမူနာမ်ား
  2. ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္ကို ရရွိၿပီး၊ ေနာက္ေတာ္လိုက္ေလွ်ာက္မည့္ သူမ်ား အတြက္ လမ္းျပမႈ။
  3. အသစ္ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပႏွင့္ၿပီးသား ကိုယ္က်င့္တရား၊ ပေရာဖက္မ်ား ေဟာၾကားၿပီး အသက္တာသစ္အတြက္ သြန္သင္ ဖတ္ျပခ်က္မ်ား။
  4. မည္သို႔မွ် ႀကိဳးစားပါေလေစ ျပည့္စံုျခင္း မရွိႏိုင္ေသာ ပုထုစဥ္လူသားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္ဓါတ္ က်ရန္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ဆီမွ လာေသာခြန္အား ႏွင့္သာ ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္သာျဖစ္သည္။

ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာ သူတိုင္း ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ၀င္စားကာ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို ေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ၏ ခြန္အားႏွင့္ မေအာင္ျမင္သည္ကို ခိုင္းေစသူသည္ ငါတို႔၏ အားနည္းမႈအေပၚ ကူညီမစရန္ အစဥ္ရွိပါသည္ ေစခိုင္းသူ၏ ခြန္အားႏွင့္ပင္လွ်င္ လူတို႔ ေနထိုင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

____________________

မွတ္ခ်က္။ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါက္တာဆိုင္မြန္ေပါင္ခန္႔အင္း ေရးသားေသာ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။