ဆရာမေခါန္ဂ်ာ

မျပည့္စံုတဲ့ သည္ ကမာၻေလာက ႀကီးမွာ၊ မျပည့္စံုတဲ့ လူသားမ်ား အေပၚမွာ မျပည့္စံုတဲ့ အရာမ်ား ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။
ပညာရွိတဲ့လူသားမ်ားဟာ မိမိကိုယ္ကို သိလွၿပီထင္ၿပီး “ငါသိပါတယ္” ဟုထင္မွတ္တတ္ၾကေပမယ့္၊ လူသားအားလံုးက ပညာအရွိဆံုး လို႔မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက ေဒသနာက်မ္း (၈း၁၇) မွာ ဘယ္လိုေျပာထားသလဲဆိုေတာ့