ဖန္ ဆင္း ျခင္း သက္ ေသ မ်ား (၄)

ေမ်ာက္ က ေန လူ ျဖစ္ သ တဲ့ လား။
၂၀၀၉ ခု ႏွစ္ တြင္ က် ေရာက္ ေသာ ဒါ ၀င္ ၏ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည္ ့ ေမြး ေန ့ ကို ပ ညာ ရွင္ အ သိုင္း အ ၀ိုင္း မ်ား က ေသာင္း ေသာင္း ျဖ ျဖ ၾကိဳ ဆို က်င္း ပ ေန ၾက သည္။ ဒါ ၀င္ ၏ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ အ ထိမ္း အမွတ္ အ ျဖစ္ ထုတ္ ေ၀ ေသာ ”မ်ိဴး ႏြယ္ တို ့ ၏ မူ လ အ စ” (On the Origin of Species) စာ အုပ္ မ်ား၊ စာ အုပ္ ဆိုင္ တို ့ ၌ ပ လူ ပ်ံ ေအာင္ ေရာက္ ရွိ လာ သည္။ ဒါ ၀င္ ကို ထိပ္ တန္း ပ ညာ ရွင္ ၾကီး အ ျဖစ္ လူ တို ့ ဂုဏ္ ျပဳ ၾက သည္ ။ ေခတ္ သည္ ေျပာင္း လဲ ခဲ့ ေပ ျပီ ။ လြန္ ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ၂၀၀ ခန္ ့ က Evolution Theory အေၾကာင္း သင္ ၾကား ျခင္း ကို ဘာ သာ ေရး ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား က ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ လူ မွဳ အ ဖြဲ ့ အ စည္း မ်ား က ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ ပိတ္ ပင္ တာ း ျမစ္ ခဲ့ သည္။ က်မ္း စာ မွ လာ ေသာ က မာၻ ဦး က်မ္း ၏ သင္ ၾကား ခ်က္ မ်ား ကို အ မွန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္ ခံ ခဲ့ ၾက သည္။ ယ ခု ေခတ္ တြင္ မူ အ ေျခ အ ေန တို ့သည္ ေျပာင္း ျပန္ ျဖစ္ ခဲ့ ေပ ျပီ။  က်မ္း စာ ကို စာ သင္ ေက်ာင္း မ်ား ၌ သင္ ၾကား ျခင္း ကို ပိတ္ ပင္ ခံ ရ ျပီး၊ ဘု ရား ရွင္ မွ သက္ ရွိ အား လံုး တို ့ အား ဖန္ ဆင္း ခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာ ဆို သူ မ်ား သည္ ကဲ့ ရဲ့ ျခင္း ခံ ရ ၾက ေလ ျပီ။ အ သိ ဥာဏ္ ပ ညာ ျမင့္ မား ေသာ သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား က ဒါ ၀င္ ၏ အ ယူ ၀ါ ဒ ကို ဘု ရား တ ဆူ အ ျဖစ္ ကိုး ကြယ္ လာ ၾက ျပီး ဒါ၀င္ ဘာ သာ ၀င္ မ်ား မ သိ မ သာ ျဖစ္ လာ ၾက သည္။ တ ခု ေသာ ဘာ သာ ေရး အ ဖြဲ ့ အ စည္း က မူ Evolution ကို လက္ ခံ လိုက္ ၾက ျပီး ၊ ကမာၻ ဦး က်မ္း ကို Symbolism ဟု သတ္ မွတ္ လိုက္ ၾက သည္။ Evolution ကို ျငင္း ပယ္ သူ တို ့ သည္ သိ ပၸံ ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား တြင္ ေန ရာ မ ရ ျခင္း မ်ား ျဖစ္ လာ သည္။ ၀မ္း နည္း စ ရာ ေကာင္း ေလ စြ။ Evolution တေစၦ သည္ ကြ်န္ ေတာ္ တို ့ အား ေျခာက္ လွန္ ့ ေန ျပီ တ ကား။ ဤ ေလာ က ၾကီး အား ေျပာင္း ျပန္ လွန္ ပစ္ လိုက္ ေသာ Evolution Theory သည္ အ ဘယ္ ကဲ့ သို ့ အ စ ျပဳ ခဲ့ ပါ သ နည္း။

ဒါ ၀င္ သည္ ငယ္ ရြယ္ စဥ္ အ ခါ က အ ဂၤ လန္ မွ ေန ၍ HMS Beagle ဟု အ မည္ တြင္ ေသာ သ ေဘာၤ ျဖင့္ ခ ရီး ထြက္ ခဲ့ သည္။ ဒါ ၀င္ ၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မွာ ေတာင္ အ ေမ ရိ က တိုက္ ၏ အ ေရွ ့ ဘက္ ကမ္း ႏွင့္ အ ေနာက္ ဘက္ ကမ္း တို ့၏ ေျမ ပံု ကို ေရး ဆြဲ ရန္ လို အပ္ ေသာ အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား စု ေဆာင္း လို ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို သို႔ ခရီး ျပဳ ရင္း ေတာင္ အ ေမ ရိ က တိုက္ ကမ္း ေျခ ႏွင့္ မိုင္ ေပါင္း ၆၀၀ ခန္ ့ ကြာ ေ၀း ေသာ Galapagos Islands ဟု အ မည္ တြင္ သည့္ ကြ်န္း စု မ်ား သို ့ ေရာက္ ရွိ ခဲ့ သည္။ ထို ကြ်န္း စု မ်ား ၌ ငါး ပတ္ ၾကာ မွ် ေန ထိုင္ စဥ္ အ တြင္း ၊ ကြ်န္း စု ရွိ သ တၱ ၀ါ မ်ား ၏ ထူး ျခား ပံု ကို သ တိ ျပဳ မိ သည္။ ကြ်န္း တ ခု ႏွင့္ တ ခု ရွိ မ်ိဳး တူ သ တၱ ၀ါ မ်ား သည္ အ နည္း ငယ္ ကြဲ ျပား ျခား နား ေန သည္ ကို ေတြ ့ ျမင္ ခဲ့ သည္ ။ ဥ ပ မာ ဆို ရ လ်င္ Finch ေခၚ ငွက္ သည္ ကြ်န္း တ ကြ်န္း ႏွင့္ တ ကြ်န္း မ တူ ပဲ ႏူတ္ သီး အ တို အ ရွည္ ၊ အၾကီး အ ေသး ကြာ သည္။ ထို ေတြ ့ ရွိ ခ်က္ ကို အ ေျခ ျပဳ ၍ ဒါ ၀င္ သည္ စိတ္ ထဲ ၌ စဥ္း စား မိ သည္။ သ တၱ ၀ါ မ်ား တ ေကာင္ ႏွင့္ တ ေကာင္ မ တူ ရ ျခင္း မွာ သ ဘာ ၀ ပတ္ ၀န္း က်င္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ မည္။ စား ရ သည့္ အ စား အ စာ၊ ေန ရ သည့္ အ ေျခ အ ေန တို ့ကို လိုက္ ၍ သ တၱ ၀ါ တို ့ သည္ လုိက္ ေလ်ာ ညီ ေထြ စြာ ေန ရ သည္။ သို ့ မ ဟုတ္ လ်င္ အ မ်ိဳး ျပဳန္း သြား ေပ လိမ့္ မည္။ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေရး အ တြက္ သ တၱ ၀ါ တို ့သည္ ပတ္ ၀န္း က်င္ ကို လိုက္ ေလ်ာ ညီ ေထြ စြာ ေန ထိုင္ ရင္ း ျဖည္း ညင္း စြာ ပံု သ ႑န္ ေျပာင္း လဲ လာ သည္။ အ ဂၤ လိပ္ လို ဆို ရ လ်င္ Evolution by Natural Selection ဟု ေခၚ သည္။ ဒါ ၀င္ သည္ ထို ကြ်န္း စု မ်ား မွ ေတြ ့ ရွိ ခ်က္ တို ့ကို အ ေျခ ခံ ၍ ၁၈၅၉ တြင္ နာ မည္ ေက်ာ္ ၾကား လွ ေသာ On the Origin of Species စာ အုပ္ ကို ထုတ္ ေ၀ ခဲ့ သည္။ ထို စာ အုပ္ ထြက္ ျပီး ေနာက္ သက္ ရွိ သ တၱ ၀ါ တို ့ ၏ မူ လ အ စ ျဖစ္ ေပၚ လာ ပံု အ ျမင္ သည္ ဘယ္ အ ခါ မွ် ႏွင့္ မ တူ ေအာင္ အ ေျပာင္း အ လဲ ၾကီး ေျပာင္း လဲ သြား ေတာ့ သည္။

ဒါ၀င္သြားခဲ့ေသာပင္လယ္ခရီးလမ္း

Evolution Theory ကို အ က်ဥ္း ခ်ဳပ္ ရ လ်င္ က န ဦး ၌ ပင္ လယ္ ထဲ တြင္ ဆဲလ္ တ ခု တည္း ျဖင့္ တည္ ေဆာက္ ထား ေသာ အ ေကာင္ ငယ္ ေလး မ်ား သာ ရွိ သည္။ အ ခ်ိန္ ကာ လ ၾကာ ျမင့္ လာ ေသာ အ ခါ ထို အ ေကာင္ ေလး မ်ား သည္ သ ဘာ ၀ ပတ္ ၀န္း က်င္ ကို လိုက္ ၍ ဆဲလ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ျဖင့္ ဖြဲ ့ စည္း ထား ေသာ ငါး ကဲ့ သို ့ ေသာ အ ဆင့္ ျမင့္ သ တၱ ၀ါ မ်ား ျဖစ္ လာ ၾက သည္။ ထို ငါး တို ့ တြင္ အ ခ်ိဳ ့ တို ့သည္ ႏွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ၾကာ ေသာ အ ခါ ကုန္း ေပၚ သို ့ တက္ ၍ ေန ထိုင္ ရန္ ၾကိဳး စား ရင္း ကုန္း ေန ေရ ေန သ တၱ ၀ါ မ်ား အ ျဖစ္ ေျပာင္း လဲ လာ သည္။ ထို ကုန္း ေန ေရ ေန သ တၱ ၀ါ မ်ား မွ တ ဖန္ အ ခ်ိဳ ့ တို ့သည္ တြား သြား သ တၱ ၀ါ မ်ား ျဖစ္ လာ ၾက ျပီး ၊ အ ခ်ိဳ ့ တို ့ သည္ ႏို ့ တိုက္ သ တၱ ၀ါ မ်ား ျဖစ္ လာ ၾက သည္။ ႏို ့ တိုက္ သ တၱ ၀ါ မ်ား မွ အ ဆင့္ ဆင့္ ေျပာင္း လဲ ၾက ျပီး ေနာက္ အ ခ်ိဳ ့ တို ့သည္ ေမ်ာက္ မ်ား ျဖစ္ လာ ၾက သည္ ။ ေမ်ာက္ မ်ား မွ သည္ ပတ္ ၀န္း က်င္ ႏွင့္ သ ဟ ဇာ တ ေန ထိုင္ ၾက ရင္း အ သိ ဥာဏ္ ရည္ ျမင့္ မား ေသာ လူ သား တို ့သည္ ေနာက္ ဆံုး ေသာ အ ဆင့္ ျမင့္ သ တၱ ၀ါ မ်ား အ ျဖစ္ ႏွင့္ ဤ က မာၻ ေျမ ေပၚ တြင္ ေပၚ ထြက္ ခဲ့ ရ သည္။ ( စ ကား ခ်ပ္။ ။ စာ ေရး သူ ယ ခု ေဖာ္ ျပ ခဲ့ ေသာ Evolution ျဖစ္ စဥ္ သည္ လြယ္ ကူ ရွင္း လင္း ရန္ အ လို ့ ငွာ အ တို ခ်ဳပ္ ေဖာ္ ျပ ျခင္း သာ ျဖစ္ သည္။ အ မွန္ မွာ ယ ခု ေဖာ္ ျပ သည္ ထက္ မ်ား စြာ ရွဳပ္ ေထြး ေသာ ျဖစ္ စဥ္ တစ္ ခု ျဖစ္ သည္။ ပို မို သိ လို ၾက ပါ လ်င္ Evolution Tree အ ေၾကာင္း ကို ရွာ ေဖြ ဖတ္ ရႈ ၾက ပါ ကုန္။)

Evolution သီ အို ရီ မွန္ ကန္ ပါ လ်င္ ဤ က မာၻ ေျမ ၾကီး တြင္ ”စပ္ၾကား” သ တၱ ၀ါ ( Transitional Form ) ေက်ာက္ ျဖစ္ ရုပ္ ၾကြင္း မ်ား ကို ေျမာက္ မ်ား စြာ ေတြ ့ ရွိ ရ မည္ ျဖစ္ သည္။ ဥ ပ မာ ေမ်ာက္ မွ တ ျဖည္း ျဖည္း လူ ျဖစ္ လာ သည္ ဟု ဆို လ်င္ ေမ်ာက္ မ က်၊ လူ မ က် ေသာ ”စပ္ၾကား” သ တၱ ၀ါ မ်ား ရွိ ခဲ့ ရ ေပ မည္။ ဒိုင္ ႏိုး ေဆာ မ်ား မွ တ ျဖည္း ျဖည္း ငွက္ ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို လ်င္ ဒိုင္ ႏိုး ေဆာ မ က် ၊ ငွက္ မ က် သ တၱ ၀ါ မ်ား ရွိ ရ ေပ မည္ ။ သို ့ ပါ ေသာ္ လည္း လက္ ေတြ ့ တြင္ မူ ထို ့ ကဲ့ သို ့ မ ဟုတ္ ။ ”စပ္ၾကား” သ တၱ ၀ါ တို ့ကို ေျမာက္ ျမား စြာ ေတြ ့ရန္ ေ၀း စြ ။ လံုး ၀ နီး ပါ း မ ရွိ ေၾကာင္း ေျပာ လ်င္ ရ သည္။ ထို သို ့ ”စပ္ၾကား” သ တၱ ၀ါ မ်ား ရွာ ေဖြ မ ေတြ ့ ရ ျခင္း ကို ေပ်ာက္ ဆံုး ေန ေသာ ကြင္း ဆက္ မ်ား (Missing Link) အ ျဖစ္ မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ ရ သည္။ ဒါ ၀င္ ကိုယ္ တိုင္ ဤ အ ခ်က္ ကို သူ ထုတ္ ေ၀ ခဲ့ ေသာ On the Origin of Species ၌ ၀န္ ခံ ခဲ့ သည္။ အ နက္ ရြင္း မည္ စိုး ေသာ ေၾကာင့္ အ ဂၤ လိပ္ ဘာ သာ ျဖင့္ ပင္ ေဖာ္ ျပ လိုက္ ပါ သည္။

“Why, if species have descended from other species by fine graduation, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of the species being, as we see them, well defined?” From Chapter 6 – Difficulties on Theory ( On the Origin of Species )

ဒါ ၀င္ သည္ missing link မ်ား ကို ရွာ ေဖြ ရန္ အ ခ်ိန္ လံု ေလာက္ မွဳ မ ရွိ ျခင္း ေၾကာင့္ ရွာ ေဖြ မ ေတြ ့ ေသး ျခင္း ဟု ယူ ဆ သည္။ အ ခ်ိန္ ကာ လ ၾကာ ျမင့္ လာ သည္ ႏွင့္ အ မွ် ထို missing links မ်ား ကို ေတြ ့ ရိွ လာ လိမ့္ မည္ ဟု ေျမာ္ လင့္ သည္။ သို ့ ပါ ေသာ္ လည္း ႏွစ္ ေပါင္း ႏွစ္ ရာ ေက်ာ္ သာ ၾကာ သြား သည္။ ယ ခု ေခတ္ အ ခ်ိန္ အ ခါ ထိ တ ကယ္ စစ္ မွန္ ေသာ missing link မ်ား ကို ရွာ ေဖြ ေတြ ့ရွိ ခဲ့ ျခင္း မ ရွိ ပါ ေလ။ သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား ေျပာ ၾကား ေသာ Human Evolution ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ missing link မ်ား ရွိ ပါ သည္။ ၄င္း တို ့ကို ေဖာ္ ျပ ရ လ်င္

PiltDown Man – (PiltDown) လူ ၏ ရုပ္ ၾကြင္း ကို ရွာ ေဖြ ေတြ ့ ရွိ ခဲ့ သူ မွာ Charles Dawson ျဖစ္ သည္။ ၁၉၁၂ ခု ႏွစ္ ၀န္း က်င္ ခန္ ့ က ရွာ ေဖြ ေတြ ့ရွိ ခဲ့ ျပီး လူ ႏွင့္ ေမ်ာက္ ဆက္ စပ္ ေသာ missing link အ ေန ျဖင့္ သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား ႏွင့္ Evolution ေနာက္ လိုက္ မ်ား က ခံ ယူ ၾက သည္။ သို ့ ပါ ေသာ္ လည္း ၄၁ ႏွစ္ သာ ခံ သည္။ ၁၉၅၃ ခု ႏွစ္ တြင္ ထို ရုပ္ ၾကြင္း သည္ လုပ္ ၾကံ ဖန္ တီး ထား ေသာ လိမ္ ညာ မွဳ ၾကီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ဘူး ေပၚ သ လို ေပၚ ခဲ့ သည္။ လုပ္ ၾကံ ဖန္ တီး သူ မွာ Charles Dawson ကုိယ္ တိုင္ ပင္ ျဖစ္ သည္ ဟု အ မ်ား က ယူ ဆ ၾက သည္။ ေခတ္ သစ္ လူ ဦး ေခါင္း ခြံ ႏွင့္ Orangutan ေမ်ာက္ မ ၏ ေမး ရုိး ကို အ နည္း ငယ္ တံ စဥ္း ျဖင့္ တိုက္ စား လ်က္ တပ္ ဆင္ ထား သည္။ ေရွး ေဟာင္း ပံု သ ႑န္ ေပါက္ ေအာင္ ေဆး အ နည္း ငယ္ ဆိုး ထား သည္။ တံ စဥ္း ရာ မ်ား ကို အ မွတ္ မ ထင္ ေတြ ့ ရွိ ရာ မွ လိမ္ လည္ မွဳ ၾကီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ေပၚ ေပါက္ ခဲ့ ရ သည္ ။ ၁၉၅၃ ေက်ာင္း သင္ ခန္း စာ၊ စာ အုပ္ မ်ား ၌ piltdown man အ ေၾကာင္း ကို သင္ ၾကား ခဲ့ ျပီး မွ ျပန္ လည္ ျဖဳတ္ ပစ္ ခဲ့ ရ သည္။ ဤ အ ခ်က္ ကို ၾကည့္ ၍ သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား သည္ မိ မိ တို ့ သီ အို ရီ မွန္ ေၾကာင္း ကို သက္ ေသ ျပ လို လ်င္ မ မွန္ ကန္ ေသာ လမ္း ေၾကာင္း ကို ပင္ ေရြး ခ်ယ္ တတ္ ေၾကာင္း သ တိ ျပဳ ရ မည္ ပင္။( လိမ္ လည္ မွဳ အ တု ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို ဖတ္ ရန္ http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man ကို ႏွိပ္ ပါ။

Java Man – ဂ်ား ဗား လူ ကို Dr. Eugene Dubois က ရွာ ေဖြ ေတြ ့ရွိ သည္။ ဦး ေခါင္း ခြံ အ ေပၚ ပိုင္း တစ္ ခု၊ ေပါင္ ရုိး ႏွင့္ သြား မ်ား ကို ေပ ၅၀ အ ကြာ တစ္ ကြဲ တစ္ ျပား စီ ေတြ ့ ခဲ့ ေသာ္ ျငား လည္း သ တၱ ၀ါ တစ္ ဦး တည္း က လာ ေသာ အ ရိုး မ်ား ဟု ယူ ဆ ခဲ့ သည္။ ေပါင္ ရုိး သည္ လူ သား တစ္ ဦး ၏ ေပါင္ ရုိး ျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ ႏိုင္ ျပီး၊ ဦး ေခါင္း ခြံ သည္ အ ျခား ေမ်ာက္ တစ္ ေကာင္ ၏ ဦး ေခါင္း ခြံ ျဖစ္ ႏိုင္ သည္ ။ ထို အ ရုိး စု မ်ား ကို Dubois ကိုယ္ တိုင္ က missing link အ ေန ျဖင့္ မ ေသ ခ်ာ ေသာ ေၾကာင့္ ႏွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ သိမ္း ဆည္း ထား ခဲ့ သည္။ ေနာက္ ပိုင္း မွ Gibbon ေမ်ာက္ ျဖစ္ ဖို ့ ပို မ်ား သည္ ဟု မ ေသ မ ခ်ာ ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။ ထို သို ့ မ ေသ မ ခ်ာ ေျပာ ၾကား ခဲ့ ပါ ေသာ္ လည္း သင္ ရုိး စာ အုပ္ မ်ား ၌ missing link အ ေန ျဖင့္ မ ရွိ မဲ့ ရွိ မဲ့ သက္ ေသ က ေလး ကို တင္ ျပ ျပန္ ပါ သည္။ ယ ခု ေနာက္ ပိုင္း သ တင္း အ ရ java man သည္ လူ သား မ်ိဳး ႏြယ္ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္ လည္ မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ သည္။

Nebraska Man – နီဘရာစကာ လူ ကို Dr. Henry FairField က ၁၉၂၂ ခု ႏွစ္ တြင္ ရွာ ေဖြ ေတြ ့ ရွိ ခဲ့ သည္။ သြား ေလး တစ္ ေခ်ာင္း သာ ေတြ ့ ရွိ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ျပီး ထို သြား သည္ လူ သြား ႏွင့္ ေမ်ာက္ သြား စပ္ ထား ေသာ ပံု သ ႑န္ ရွိ သည္ ဟု ေကာက္ ခ်က္ ခ် ၾက သည္။ ထို သြား ေလး တစ္ ေခ်ာင္း ကို ပင္ အ ေျခ ျပဳ ၍ နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ ကို ျပန္ လည္ တည္ ေဆာက္ ၾက သည္။ နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ သာ မ ဟုတ္ ၊ သူ ၏ မိန္း မ ႏွင့္ မိ သား စု ကို ပင္ စိတ္ ကူး ယာဥ္ ကာ ပန္း ခ်ီ ႏွင့္ ပံု ေဖာ္ လိုက္ ေသး သည္။ ေနာက္ ပိုင္း ၌ သိ ရွိ ရ သည္ မွာ ထို သြား မ်ား သည္ မ်ိဳး တုန္း သြား ျပီ ျဖစ္ ေသာ ၀က္ တစ္ မ်ိဳး ၏ သြား မ်ား ျဖစ္ ေန ေၾကာင္း ပင္။ ထို သို ့သိ ရွိ ရ သည္ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ သား ကို Evolution သ မိုင္း မွ တိတ္ တ ဆိတ္ လ်င္ ျမန္ စြာ ေဖ်ာက္ ဖ်က္ လိုက္ ၾက သည္။

ယ ခု ေနာက္ ဆံုး သ တင္း အ ရ ဆို လ်င္ Ida ဟု ေခၚ ေသာ ေမ်ာက္ သ ႑ာန္ ေက်ာက္ ျဖစ္ ရုပ္ ၾကြင္း ကို ဂ်ာ မ ဏီ ၌ ေတြ႔ ရွိ ခဲ့ ရ သည္။ ၄င္း ကို သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား က missing link ဟူ ၍ ေျပာ ဆို ေန ၾက ျပန္ ပါ သည္။ သို ့ပါ ေသာ္ လည္း Evolutionists မ်ား အ ၾကား တြင္ ပင္ ဟုတ္ မ ဟုတ္ အ ျငင္း ပြား ဆဲ ပင္ ရွိ ပါ ေသး သည္။

Evolution သီ အို ရီ တြင္ missing link ျပ ႆ နာ အ ျပင္ အ ျခား ျပ ႆ နာ မ်ား စြာ ရွိ ပါ သည္။ အ ခ်ိန္ ရ လ်င္ စာ ေရး သူ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပုဒ္ ေရး မည္ ဟု စိတ္ ကူး ပါ သည္။ ယ ခု ေဆာင္း ပါး သည္ လူ သား ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ (Human Evolution) ကို သာ ဦး တည္ ေရး သား ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ သည္။

လူ သား တို ့သည္ ဘု ရား ရွင္ မွ လူ သား တို ့အား ဖန္ ဆင္း ခဲ့ သည္ ကို ရုိး သား စြာ မ ခံ ယူ ႏိုင္ ၾက ေပ။ ဘု ရား ရွိ ျခင္း ကို ပယ္ လို ၾက သည္။ ထို ့ ေၾကာင့္ ပင္ လ်င္ Evolution သီ အို ရီ ကို ဘု ရား သ ဖြယ္ ကိုး ကြယ္ ျခင္း မ်ား ရွိ လာ ၾက ျပီး ၀ါ ဒ မ်ား ျဖန္ ့လာ ၾက ျပီ ျဖစ္ ပါ သည္။ မည္ ကဲ့ သို ့ပင္ ျဖစ္ ေစ ကာ မူ ယံု ၾကည္ သူ တို ့သည္ ဘု ရား ရွင္ ဖန္ ဆင္း ထား သည္ ကို ျမဲ ျမံ စြာ ကိုင္ စြဲ ထား ၾက ရန္ လို ျပီး၊ ဘု ရား ရွင္ ေပး ထား ေသာ အ သိ ဥာဏ္ ျဖင့္ ၊ အ မွား ႏွင့္ အ မွန္ ကို ပိုင္း ျခား သိ ျမင္ ရန္ ႏွင့္ ၊ နာ မည္ ေက်ာ္ ၾကား လွ ေသာ Evolution သီ အို ရီ သည္ အ မွား မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ ႏွက္ ေန ေၾကာင္း သိ ရွိ ေစ ရန္ ဤ ေဆာင္း ပါး ကို ေရး သား လိုက္ ရ ပါ သည္။ စာ ဖတ္ သူ ညီ အစ္ ကို ေမာင္ ႏွ မ မ်ား အား လံုး ဘု ရား ရွင္ ေကာင္း ၾကီး ေပး ပါ ေစ။

နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌

လွ မင္း သူ

ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာ အျမတ္လည္း ေရႊစင္ထက္ သာ၍ေကာင္း၏။ ပညာသည္ ပတၱျမားထက္သာ၍ အဖိုးထုိက္ေပ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ထုိရတနာကို မၿပိဳင္ႏိုင္ ၾက။

သုတၱံက်မ္း။ ။ ၃း ၁၃ – ၁၅

အ ညြန္း မ်ား။ ။

  1. Creation or Evolution , Does it really matter what you believe? Free Booklet From United Church of God.
  2. Galapagos Conservation Trust , About Darwin
  3. Charles Darwin and the Galapagos Island
  4. Science Article Evolution: Charles Darwin was wrong about the tree of life
  5. Tree of Life from Wiki
  6. On the Origin Of Species
  7. The Theory of Evolution Disproved, Article from Overcome Problems
  8. Who Was Java Man: Article From Creation Ministry Website
  9. The Nebraska Man Scandal: Article From Darwinism Refuted

_________________________

မွတ္ခ်က္။ ၀ိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္း မွကူးယူတင္ျပထားပါသည္။