သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္း

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း” ခံယူခ်က္ကို မာကု ၃း၂၂-၃၀ ႏွင့္ မႆဲ ၁၂း၂၂-၃၂ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။  ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းကို “မ႐ုိအေသျပဳ အာခံတံု႕ျပန္ျခင္း” ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ (သို႕) ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားကို က်ိန္ဆုိျခင္း အျပစ္ မ်ား အျပစ္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္အေပၚ အျပစ္အခ်ိဳ႕ျပဳျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္သကၡာမ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္ ၁၂း၃၁ထဲတြင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္တင္ ေ၀ ဖန္ျခင္း”  ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္ ၁၂း၃၁-၃၂ ထဲတြင္ ဖါရိရွဲမ်ားက သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ျပဳခဲ့ေသာ အံ့ ၾသဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ယုံၾကည္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ေဗဇဗုလ” ေခၚ နတ္ဆုိးစြဲေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္ (မႆဲ ၁၂း၂၄)။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈ က မာကု ၃း၃၀ ထဲတြင္ သူတုိ႕ကို “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေသာသူမ်ား” ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ သည္ ဟု ေဖာ္ျပမည့္အစား၊ သူသည္ နတ္ဆုိး စြဲသူအျဖစ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယေန႕သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္၍မရေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက၌မရွိ ေတာ့ေပ။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာဘက္မွာ ထုိင္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈျပဳေသာအ့ံၾသဘြယ္ နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားကို မည္သူမည္၀ါ ကမွ မျပဳႏုိင္ေပ။ သူသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္သည္ဟု ေျပာမည့္အစား စာတန္၏တန္ခိုးကို အသံုးျပဳ၍ အံ့ၾသဘြယ္ နိမိတ္ လကၡဏာျပဳသည္ဟု မစြပ္စဲြႏုိင္ေပ။ ယေန႕အနီးစပ္ဆံုးေသာ သာဓကသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း ၀ပ္ျခင္းအျဖင့္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာမည့္အစား၊ စာတန္၏တန္ခိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ၄င္းသည္ ခြင့္လႊတ္၍မရေသာအျပစ္ျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ေသာအျပစ္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ဘဲ ေသေသာသူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္၍မ ရေပ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံရန္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အမႈျပဳျခင္းကို ျငင္းပယ္ ေသာသူတုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္ျပစ္တင္ေသာ၊ခြင့္လႊတ္၍မရႏုိင္ေသာ အျပစ္ ျဖစ္သည္။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၃း၁၆၌ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို သတိရပါ။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္း သို႕မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူသည့္ တုိင္ေအာင္ ေလာကီ သားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” ထပ္မံ၍ အခန္းႀကီး ၃ ထဲတြင္ ဤသို႕ေဖာ္ျပထားသည္။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ သည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား၊ အသက္ကို မေတြ႕ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ေဟာေလ၏” (ေယာဟန္ ၃း၃၆)။

လူတစ္ဦးသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအခြင့္မရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူသည္ “သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္” ခဲ့သျဖင့္ သူသည္ “ခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ား” ၾကား ထဲတြင္ ပါ၀င္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

____________________

မွတ္ခ်က္  http://www.gotquestions.org မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။