လမ္းႏွစ္သြယ္

စာရႈသူအေဆြသင္သည္ ဤေလာကထဲမွ တစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္ကို သတိ ျပဳမိပါ သလား။ “ေသတစ္ေန႔၊ ေမြး တစ္ေန႔” ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ေပလိမ့္မည္။ မွန္ပါသည္ “ေသ တစ္ေန႔၊ ေမြးတစ္ေန႔” ျဖစ္၍ေၾကာက္ စရာေကာင္း ပါသည္။ လူသည္ တစ္ခါတည္း ေသ၍ အျပစ္စီရင္ျခင္း ခံရေပဦးမည္ (ေဟျဗဲ၊၉း၂၇)။ အေဆြ၏ အပုပ္ေကာင္သည္။ သခၤ်ဳိင္းကုန္းတြင္ လမ္းဆုံးေသာ္လည္း၊ ၀ိညာဥ္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရဦးမည္။ ေသၿပီးဘာျဖစ္ျဖစ္ဟု အေဆြထင္ေကာင္း ထင္ေပလိမ့္ မည္။ အေဆြ၏၀ိညာဥ္သည္ မည္မွ်တန္ဖိုးရွိသည္ကိုသိပါသလား။ “လူသည္ စၾကာ၀ဠာကို အၾကြမ္းမဲ့အစိုးရ၍ အသက္၀ိညာဥ္ဆံုးရႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရိွမည္နည္း။ အသက္ ၀ိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးနိုင္မည္နည္း။” စၾကာ၀ဠာနွင့္တန္းဖိုးမျဖစ္နိုင္ေအာင္ တန္းဖိုးရွိေသာ အေဆြ၏၀ိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ဤ စာေစာင္ကို  ေမတၱာႏွင့္ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply