တပည့္ေတာ္စစ္စစ္ ျဖစ္ဖို႔ အဟန္႔အတားမ်ား

ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႔လိုက္သည့္ တပည့္ေတာ္တိုင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။  ေလာက အခြင့္ အေရးမ်ားေပၚလာႏိုင္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းအား ျပန္လည္ရယူရန္ ေသြးေဆာင္သည့္ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထို အေႏွာင့္ အယွက္ ပေရာဂေဘးမွ ကြယ္ကာ ထူမေပးမည့္ ေကာင္းကင္ တမန္ (၁၂) ပါးက အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနပါသည္။  ဆက္ဖတ္ရန္