ရွင္းလင္းျပတ္သားတိက်တဲ့၊ အမွန္တရားအျပည့္ျဖစ္တဲ့ အေျဖကို ေျဖေစလိုေသာေမးခြန္း (၂၀၀)

ေမး။ ။ အသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာအယူဝါဒရိွသည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕အစည္းလား။ ဘယ္လိုခဲြျခားသိနိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ အသြင္အျပင္ လကၡဏာကိုၾကည့္ေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီလူတစ္စုဟာ ‘ခရစ္ေတာ္’ ကို ဘယ္သူလို႔ ထင္ျမင္လက္ခံၾကသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားစစ္လား။ အရွင္သခင္အဆင့္ျဖစ္ရံုပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကယ္တင္ျခင္းရရိွဖို႔ လက္ခံယံုၾကည္ေပးရံုအဆင့္ သက္သက္ေလးပဲလား။ အစရိွတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဒီလူအုပ္စုကို ေလ့လာသံုးသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ … ဆက္ဖတ္ရန္