ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိသူတစ္ဦး၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

Characteristics of a Committed person
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသင္းေတာ္ လုပ္ငန္း၊ သာသနာလုပ္ငန္း (သို႔) ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း (သို႔) ပရဟိတလုပ္ငန္း တစ္ခုခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အတြက္ အဓိက လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္ခုကား အဘယ္နည္း။ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ `ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈ´ (commitment) လိုပဲ ဆိုခ်င္သည္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံမႈ အတိမ္ အနက္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ၊ အသီးအပြင့္ ရလဒ္ေတြ ကြဲျပား ျခားနားေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ သည္ အရာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ေ၀ငွလိုပါသည္။ … ဆက္ဖတ္ရန္