ေလာက၏ အလင္း

သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ အလင္း  ျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌ တည္ေသာၿမိဳ႔ကို မကြယ္ႏိုင္။ ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေအာက္၌ဖံုးထားေလ့မရွိ။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ အလင္းကိုရေစျခင္းငွါ ဆီမီးခံုေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ထိုနည္းတူ၊ သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုျမင္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ သူတပါးေရွ႔၌သင္တို႔အလင္းကိုလင္း ေစၾကေလာ့။ (မ ၅း၁၄-၁၆) သခင္ေယရႈက “ငါသည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္” ဟုဆိုသည္ (ေယာ ၈း၁၂၊ ၉း၅)။ တစ္ဖန္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္သူတို႔အား “သင္တို႔သည္ ေလာက၏ အလင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္” ဟု ဆိုသည္။ ေရွးအခါက ယုဒ လူမ်ဳိးကို “ေလာက၏ အလင္း” ဟု ေခၚဆိုသည္ (ေဟ ၄၂း၆)။ ယခုအခါ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္အား “ေလာက၏ အလင္း” ဟုဆိုရာ၌ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။ ဆက္ဖတ္ရန္

Leave a Reply