ကိုးကြယ္ျခင္း၏တန္ခိုး

သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ေပါလုႏွင့္ သိလတို့သည္ ပဌနာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆိုေလ၏။ ေထာင္ထဲ မွာ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္း ကို ခံရေသာ သူတို႔သည္ နားေထာင္ၾက၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ေျမၾကီး သည္ ျပင္းစြာ လႈပ္ ေသာ ေၾကာင့္  ေထာင္ေျခရင္းလည္း လႈပ္ရွား၏။ တံခါးရွိသမွ်တုိ့သည္ ခ်က္ျခင္းပြင့္၍ လူအေပါင္းတို႔ သည္ ေႏွာင့္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ (တမန္ ၁၆း၂၅-၂၆)

က်မ္းစာထဲတြင္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔သည္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းခံေနရၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အနာဂတ္ကို ေဟာေျပာႏုိင္ေသာ မိန္းကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ အထဲမွ နတ္ဆိုးကို ႏွင္ထုတ္ လုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုနတ္ဆိုးမ်ဳိး ပိုင္သြန္ဝိညာဥ္ (Python spirit) ဟုေခၚပါသည္။ ထိုမိန္းကေလး သည္ နတ္ဆိုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျပီး ထိုနတ္ဆိုးမွတဆင့္ သတင္းစကားမ်ားကို ရရွိေနခဲ့ ျပီး လူတို႔၏ အနာဂတ္ကို ေဟာေျပာကာ သူမ၏ ဆရာသခင္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထုိမိန္းကေလးသည္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ေနာက္သို႔ျပီး သူတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကို ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမွန္ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ကို ေလွာ္ေျပာသေရာ္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္သာ ေျပာဆိုေန ျခင္း ျဖစ္သည္။  ဆက္ဖတ္ရန္