ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္း

ကၽြန္မတို႔ေသၿပီးရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အထဲမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုသြားသလဲ ဆိုဒါ ဆရာႀကီးယုဒႆန္ကသိတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ကို သူ႔ရဲ႕ အသက္ကိုေပးၿပီးေတာ့ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္…. Judson Sunday (July 15, 2012) ေန႔တြင္ ဆရာမေနာမိကမ္ ေဟာေသာတရားေဒသနာ …( ေဒသနာ နားေထာင္ရန္)

Leave a Reply