ဆရာႀကီးယုဒႆန္ ၏မွတ္သားဖြယ္ရာစကားမ်ား

  1. အို ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူ ရွိပါလ်က္နဲ႕ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ျပင္းျပတဲ့ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံစားေနရဒါလဲ.. ခရစ္ေတာ္ အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္…..
  2. ဘုရားသခင္ကတိေတာ္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖို႔ ေရွ႕အနာဂတ္သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပါေနသည္။
  3. In joy or sorrow, health or pain (ဆက္ဖတ္ရန္)

Leave a Reply