ဧ၀ံေဂလိ (၂) မ်ဳိး

ဧ၀ံေဂလိ တရား (၂) မ်ဳိး ရွိပါသည္။
၁။ လူ၏ အလိုသို႔ လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ႏွင့္
၂။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ ေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

လူ၏ အလိုသို႔လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ တရားေဟာခ်က္ကို ‘အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရား’ ဟုေခၚၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သို႔ လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ တရားေဟာခ်က္ကို “ဧ၀ံေဂလိ တရား (သို႔) ေယရႈ ၏အေၾကာင္း” ဟုေခၚပါသည္။ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေသာသူ၊ နားေထာင္ေသာသူႏွင့္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ က်ိန္ျခင္း ခံအပ္ေသာသူျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၁း၆-၁၀)။ …ဆက္ဖတ္ရန္