ေမြးေန႔ရွင္ခရစ္ေတာ္

christmasႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္း၊ နိမိတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္  စိတ္ ၀င္စားစရာ ေကာင္း ေသာအခ်က္  တစ္ခ်က္ရွိသည္။  သူတို႔ေဟာေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကို ၾကားေသာသူ အား အမွန္တကယ္ ျဖစ္မည္ ဟု ထင္ေယာင္ ၿပီး စိတ္တြင္ စြဲေနေအာင္ ေဟာတတ္၊  ေျပာတတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ အေသအခ်ာ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္မလာဘဲ အမွားမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ (ဆက္ဖတ္ရန္)