ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ ရာဇ၀င္ (ဗက္လင္ၿမိဳ႕ ငယ္)

ibrooph001p1နားေထာင္၍ ေကာင္းေသာ ဤခရစၥမတ္ ဓမၼသီခ်င္းကို ၁၉ ရာစု အတြင္းတြင္ နာမည္ႀကီး တရားေဟာဆရာႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေသာ Phillips Brooks က ေရးစပ္ခဲ့သည္။  သူ႔ေခတ္သူ႔ အခ်ိန္အခါတြင္ Phillips Brooks ကို “ပလႅင္မင္းသား” ဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚေလ့ ရွိၾကသည္။ သူ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သည့္ ေျမာက္မ်ားလွေသာ တရားေဟာခ်က္ မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ အေမရိကန္စာေပ ၏ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ ေသာ စာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သူ၏ တရားေဟာခ်က္ႏွင့္ စာေပသည္ လူမ်ားစြာတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ဆြဲေဆာင္ သိမ္းက်ဳံးႏိုင္ခဲ့သည္။ (အျပည့္အစံုဆက္ဖတ္ရန္)