သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေယာရႈ

Joshuaသမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ေယာရႈ ၏ နာမည္ကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၇း၉ တြင္ ပထမ ဆံုးအေနႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ေဟၿဗဲ ဘာသာစကား အရ ေယာရႈ ဟူေသာ နာမည္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္ (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ တည္ရာ အရပ္ေဒသ ကို ခါနန္ လူမ်ဴိးမ်ား ထံမွ သိမ္းပိုက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္အခါ က ခါနန္ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ရက္စက္ ႀကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ႔ဘီလူး၊ ရန္သူ စစ္ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ေယာရႈ မွတ္စာ တြင္ ေယာရႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသြင္၊ အျပင္ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ဆိုလွ်င္ –
“. . . ေယာရႈသည္လည္း အာဣၿမိဳ႔ကို မီးရႈိ႔၍၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထာဝရဖ်က္ဆီးရာအမႈိက္ပုံ ျဖစ္ေစ၏။ (ေယာရႈ ၈း၂၆)

“. . . ေယာရႈထံသို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ေယာရႈသည္ မိမိႏွင့္အတူ စစ္ခ်ီေသာဗိုလ္မင္းတို႔ႏွင့္ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚလွ်င္၊ ခ်ဥ္းလာၾက။ ဤမင္းႀကီးတို႔၏လည္ကုပ္ အေပၚ၌ ေျခကို တင္ၾကဟု ဗိုလ္မင္းတို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ခ်ဥ္းလာ၍ ထိုမင္ႀကီးတို႔၏ လည္ကုပ္ အေပၚ၌ေျခကိုတင္ၾက၏။ ေယာရႈကလည္း သင္တို႔တိုက္ရေသာ ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ ဤကဲ့သို႔ျပဳေတာ္မူမည္ျဖစ္၍ မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ၾကႏွင့္။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကေလာ့ဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ထိုမင္းႀကီးတို႔ကို ထားႏွင့္ကြပ္မ်က္၍ သစ္ပင္ငါးပင္တို႔၌ဆြဲထားေလ၏။ (ေယရႈ ၁၀း၂၄-၂၆)

ေယာရႈ မွတ္စာထဲမွ ဤ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ခါနန္ လူမ်ဳိး မ်ားကို လူမ်ဳိး ျပဳန္းတိုက္ခိုက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည္၊ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္း ျခင္း ခံရသည္ဟု ထင္ျမင္စရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ ၏ အဓိကေဖာ္ျပလိုသည့္ အနက္သည္ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ၀ိညာဥ္ေရး တိုက္ပြဲ အျဖစ္ အဓိက ခ်ယ္မႈန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေနာဧ ေခတ္က ကမာၻတခြင္လံုးကို ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ လိုက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ႏွင့္ အလားသ႑န္ဆင္သည့္ ၀ိညာဥ္ေရး တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ေယာရႈသည္ ဂ်ဴ း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး၏ အရက္စက္ဆံုး၊ အႀကမ္းတမ္းဆံုး မသတီ စရာ အေကာင္းဆံုး ေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ကို ျဖတ္သန္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိး တစ္ရပ္လံုးကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ ျပဳခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မည္သို႔မွ် ျငင္းပယ္ ၍မရပါ။

သတ္ရေသာအခိ်န္
“. . . သတ္ရေသာအခိ်န္ႏွင့္ အနာေပ်ာက္ေစရေသာ အခ်ိန္လည္း ရွိ၏၊၊ ၿဖိဳဖ်က္ရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရေသာ အခ်ိန္လည္း ရွိ၏၊ (ေဒသနာ ၃း၃)။

အာဣ ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္ျခင္း

အာဣ ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္ျခင္း

ေမာေရွသည္ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္ျပဳခံရေသာ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ျပန္၀င္လာစဥ္တြင္ ေယာရႈသည္ အေစခံ ကၽြန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး
သူ ၏ နာမည္သည္ ၾသေရွ ျဖစ္ခဲ့သည္ (ေတာ ၁၃း၈)။ ေနာင္တြင္ ေမာေရွ က သူ၏ အမည္အား ေယာရႈ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလိုက္သည္ (ေဒသနာ ၁၃း၁၆)။ ၾသေရွ ၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ မွာ “ကယ္တင္ျခင္း (Salvation)“ ျဖစ္ၿပီး ေယာရႈ ၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္ (The Lord is Salvation)” ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၇း၉ တြင္ ေယာရႈ ကို ပထမ ေတြ႕ရွိ ရၿပီး ထိုအခ်ိန္ ကတည္းမွ စၿပီး စစ္သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ ပံုေဖာ္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ဖက္ျခမ္း ေဒသကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ အမလက္ လူမ်ဳိးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြါးေသာ စစ္ပြဲတြင္ ေယာရႈက ဂ်ဴ းစစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္တိုက္ခိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပေရးသား ထားသည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ ေမာေရွ က ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏ လွံတံေတာ္ ကို လက္ျဖင့္ ေျမႇာက္၍ ရပ္ ၿပီး၊ ဟုရ ႏွင့္ ေမာေရွ၏ ညီ အာရုန္ တို႔က ေမာေရွ ၏ လက္ေညာင္းေသာ အခါ တဖက္တခ်က္စီ ကို မ ေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမာေရွ လက္ေညာင္း၍ က်ေသာ အခါ ေယာရႈ ဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ဴ း စစ္တပ္ စစ္ရံႈးၿပီး ေမာေရွ၏ လွံတံေတာ္ ကို ကိုင္ထားေသာ လက္ ေျမႇာက္ေသာ အခါ စစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ မွ ထြက္လာေသာ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ား ခါနန္ နယ္စပ္ ေတာင္ပိုင္းအရပ္ ေဒသကို ေရာက္ေသာ အခါ ေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွက ခါနန္ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ ကို စနည္းနာ ရန္ တနည္းအားျဖင့္ သူလွ်ဳိ လုပ္ရန္ သန္မာ ျဖတ္လတ္သူ၊ ေယာရႈ အပါအ၀င္ ၁၂ ေယာက္ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထို ၁၂ ေယာက္မွ ၁၀ ေယာက္ က ခါနန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထြါးႀကိဳင္း သန္မာ ၾကၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးတို႔သည္ ခိုင္ခန္႔ၾကသျဖင့္ ခါနန္ ျပည္ကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ အဆိုျပဳၿပီး၊ ေယာရႈႏွင့္ ကာလက္ တို႔ ၂ ေယာက္ကသာ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ရန္ အဆိုျပဳသည္။ ထိုအခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ဴ း လူမ်ဴိးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ တိုင္ေအာင္ ေတာထဲတြင္ တ၀ဲ လည္လည္ သြားလာသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ ၄၀ ေတာထဲတြင္ မ်က္စိလည္ လမ္းမွား ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဘုရားသခင္ ကတိထားေတာ္မူရာ ခါနန္ ျပည္ နယ္စပ္ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္ကို ေရာက္လာၾကသည္။ ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ ၏ တခုေသာ ေနရာတြင္ ေမာေရွ ကြယ္လြန္သည္။ မေသခင္တြင္ ေယာရႈ အား ဘုရားသခင္ ကတိေပးေတာ္မူေသာ နယ္ေျမ ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မည့္ သူအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေသာ သူျဖစ္ေၾကာင္း ထူးဆန္းသည့္ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ပင္လယ္နီ ကို ခြဲၿပီး ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ား ကို ျဖတ္ကူးခြင္ေပး ခဲ့သကဲ့သို႔ ေယာရႈ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္ေရ ကုိ ရပ္တန္႔ေစ ၿပီး ျဖတ္ကူးခြင့္ ကိုေပးခဲ့သည္ (ေယာရႈ ၃)။ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွကို မီးျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ေသာ ခ်ဳံပင္ ကို ေတြ႕ျမင္ေစၿပီး စကားေျပာ သကဲ့သို႔၊ ေယာရႈ အား ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဗိုလ္ေျခကို အုပ္စိုးေသာ ဗိုလ္မွဴး ႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ ေစ ခဲ့သည္ (ေယာရႈ ၅း၁၃)။

ေယာရႈသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္ လည္းျဖစ္သည္။ စည္းကမ္း အလြန္ႀကီးသူ၊ အမိန္႔ကို တေ၀မတိမ္းလိုက္နာသူ၊ လိုက္ေလွ်ာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ အာခန္သည္ ေလာဘ ရမၼက္ေၾကာင့္ ဘုုရားသခင္ က်ိန္အပ္ေသာ အရာတို႔ကို မိမိ အတြက္ ဖြက္ထား ျခင္းေၾကာင့္ အာဣ ၿမိဳ႕ကို ပထမအႀကိမ္ တိုက္ခိုက္စဥ္ စစ္ရႈံးသျဖင့္၊ ေယာရႈ သည္ အာခန္ ႏွင့္ တေဆြလံုး တမ်ဳိးလံုး အျပင္ သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဥစၥာပစၥည္း အားလံုး ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ သည္ (ေယာရႈ ၇)။

ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ တည္ရွိရာ ေဒသကို ေယာရႈ ၏ ဦးေဆာင္ လာေသာဂ်ဴ းလူမ်ဴိး မ်ား က သိမ္းပိုက္ ရယူရန္ ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏွင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တ၀ိုက္မွ စတင္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာ အပိုင္း ၄ ပိုင္း ျဖင့္ စနစ္တက် ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

၁။ ေဂ်ာ္ဒန္ကိုသိမ္းပိုက္ျခင္း။
ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ ၏ နယ္နမိတ္ အတြင္းက်ေရာက္သည့္ အရပ္ေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္း ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံ မ်ားက ခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားက စစ္ေရး အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ၿပီး၊ ေဂ်ာ္ဒန္ အရပ္ေဒသ ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ စားက်က္နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ထိုအရပ္ ေဒသ ကို ဂ်ဴ းအမ်ဳိး ၁၂ အမ်ဳိး အနက္ ရုဗင္ အမ်ဳိး၊ ဂဒ္ အမ်ဳိး ႏွင့္ မနာေရွ အမ်ဳိး တ၀က္ တို႔အား အပိုင္ ေပးလိုက္သည္ (ေယာရႈ ၁၂း၆) ။ ေတာင္ဖက္ဆံုး ေဒသျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ေသ ကမ္းရိုးတမ္း တေလွ်ာက္ ႏွင့္ အေရွ႕ ဖက္ျခမ္း ကို ရုဗင္ အမ်ဳိး၊ အလယ္ပိုင္း ေဒသကို ဂဒ္ အမ်ဳိး အား ၄င္း၊ ဂါလိလဲ ကမ္းေျခမွ ဟာမုန္ ေတာင္ အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမာက္ဖက္ဆံုး ေဒသကို မနာေရွ အမ်ဳိး တ၀က္တို႔ အားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ခါနန္ ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဖက္ျခမ္းကို သိမ္းပိုက္ျခင္း
ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ ျမစ္ကို ျဖတ္ကူး လာၾကၿပီး ဘုရားသခင္ ကတိေပးထားေသာ နယ္ေျမ ကို ၀င္ေရာက္ လာၾကေသာ အခါ နယ္စပ္ တြင္တည္ထားသည့္ ေယရေခါ ၿမိဳ႕ကို ပထမသိမ္းပိုက္ ဖ်က္ဆီး လိုက္သည္။ ေယရေခါ မွတဆင့္ ေတာင္ကုန္း အရပ္ေဒသ မ်ားေသာ ခါနန္ႏိုင္ငံ ၏ ေတာင္ဖက္ တခြင္ ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ သိမ္းပိုက္သည္။ ဂ်ဴ းစစ္တပ္တြင္ ေျခလ်င္ တပ္သားမ်ား သာ ရွိၿပီး ၿမင္းစီးတပ္ ႏွင့္ ျမင္းႏွင့္ ဆြဲေသာ ျမင္းရထား တပ္မ်ားမရွိေသး ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္း အရပ္ေဒသ မ်ားကို ဦးစြာ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ လြင္ျပင္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမင္းတပ္ ႏွင့္ ျမင္းရထား တပ္မ်ားကို ဂ်ဴ းတို႔၏ ေျခလ်င္ တပ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ တြက္ခ်က္ ခဲ့ပံု ရသည္။ ရုတ္တရက္ အငိုက္ဖမ္း ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တိုက္ခိုက္သည့္ နည္းစနစ္သည္ ဂ်ဴ းစစ္တပ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ခဲ့ပံု ရပါသည္။ ေယရေခါ ၿမိဳ႕ ထက္ ပို၍ႀကီးၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ၊ ရန္သူ မဟာမိတ္ ၅ ႏိုင္ငံ တပ္ဆြဲသည့္ ဂိေဗာင္ ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္စဥ္က ဂ်ဴ းစစ္တပ္ သည္ တညလံုး ခ်ီတက္ၿပီး ရန္သူ အငိုက္ဖမ္း ကာ လွ်ပ္တပ်က္ အႏိုင္ယူခဲ့သည္။

၃ ။ေျမာက္ဖက္ ဂါလိလဲ အထိ သိမ္းပိုက္ျခင္း။
တတိယ အဆင့္ အေနျဖင့္ ဂါလိလဲ အရပ္ေဒသ ႏွင့္ ေျမာက္ျခမ္း တခြင္ကို ဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ အဆင့္တြင္ အနည္းဆံုး ရန္သူ ၁၂ လူမ်ဳိး တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာမိတ္ တပ္ႀကီး မ်ားကို ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ ဤ တိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူ မဟာမိတ္ တပ္မ်ား အသံုးျပဳေသာ ျမင္းႏွင့္ ျမင္းရထား အလြန္႔ အလြန္ မ်ားျပားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာရႈ သည္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ဤ ျမင္းတပ္ ႏွင့္ ျမင္းရထားတပ္ မ်ားကို သူ၏ အငိုက္ဖမ္း၊ အလစ္ေခ်ာင္း လွ်ပ္တပ်က္ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖင့္ပင္တိုက္ခိုက္ အနိုင္ယူခဲ့သည္။

၄။ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို သန္႔စင္ျခင္း။
ကတိေတာ္ နယ္ေျမ အားလံုး သိမ္းပိုက္ ၿပီးေသာအခါ စတုတၳအဆင့္ အေနျဖင့္ သိမ္းပိုက္ထားနယ္ေျမ အတြင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ ရန္သူ အႀကြင္းအက်န္မ်ား ကို က် ဳ ပင္ခုတ္ က် ဳ ငုတ္မက်န္ ဆိုသလို သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း ကိုဆက္လက္ ျပဳလုပ္သည္။ ေယာရႈသည္ ဤ အဆင့္တြင္ ဂ်ဴ းအမ်ဳိး အသီးသီး တို႔အား မိမိတို႔ အပိုင္ ရထားသည့္ နယ္ေျမအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ေပး လုပ္ေဆာင္ေစသည္။

တည္ေဆာက္ရေသာ အခ်ိန္။
“. . . သတ္ရေသာအခိ်န္ႏွင့္ အနာေပ်ာက္ေစရေသာ အခ်ိန္လည္း ရွိ၏၊၊ ၿဖိဳဖ်က္ရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရေသာ အခ်ိန္လည္း ရွိ၏၊ (ေဒသနာ ၃း၃)

ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္

ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္

သူဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႔ရက္္ကာလ မ်ားကို ေရာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေယာရႈ သည္ ေရွခင္ ၿမိဳ႕ ၌ ဣသေရလ လူမ်ဳိး အသီးသီး တို႔အား ဖိတ္ေခၚ ၿပီး ဘုရားသခင္ ကို အႀကြင္းမဲ့ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ပါမည္ ဟု ပဋိညဥ္ ျပဳေစသည္ (ေယာရႈ ၂၄)။ ထိုေန႔တြင္ သူသည္ ဣသေရလ လူမ်ဳိး တို႔အား ဘုရားသခင္ မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ေၾကာင္း အာၿဗဟံ မွသည္ သမိုင္း အဆက္ဆက္ ကို ေဖာ္ျပ လ်က္ ဘိုးေဘး အစဥ္အဆက္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ ကိုသာ သစၥာရွိရွိ ကိုးကြယ္ ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ အကယ္၍ အျခားဘုရား တပါးပါး ကို ကိုးကြယ္ ၀တ္ျပဳခ်င္ သည္ဆိုလွ်င္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ရန္၊ သူ ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ သူ၏ မိသားစု မ်ားမွာ ဘုရားသခင္ကိုသာ သစၥာမပ်က္ ကိုးကြယ္မည္ ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကျငာၿပီး စိမ္ေခၚ ခဲ့သည္။ “. . . ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ . . .(ေယာရႈ ၂၄း၁၅) ။ ေယာရႈ ၏ စိမ္ေခၚခ်က္ ေၾကာင့္ ထိုေန႔တြင္ ဣသေရလ လူမ်ဳိး တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကိုသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၿပီး ရုပ္တု ဆင္းတု ကိုးကြယ္ျခင္း ကို စြန္႔လႊတ္ပါမည္ ဟု သစၥာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ေယာရႈ ႏွင့္ ဣသေရလ လူမ်ဳိး အသီးသီး တို႔သည္ မိမိတို႔ ေနရပ္ ေဒသ အသီးသီးသို႔ ျပန္ၾကၿပီး မၾကာမျမင့္ ခင္တြင္ ေယာရႈ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၁၀ ရွိသည္ (ေယာရႈ ၂၄း၂၉)။ သူ၏ ရုပ္ၾကြင္း ကို အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ ရွိသည့္ ကုန္းေျမျမင့္ အရပ္ျဖစ္ေသာ ဧဖရိမ္ ေတာင္ေပၚတြင္ သၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။

သူ၏ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳ၍ ၾကည့္လွ်င္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္အျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကၽြန္ ေယာရႈ၊ ေမာေရွ၏ ယံုၾကည္ အားကိုး ျခင္းကို ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေယာရႈ၊ ဘုရားသခင္ကို အႀကြင္းမဲ့ သံသယကင္းစြာျဖင့္ ယံုၾကည္ ေသာအားကိုးေသာ ယံုၾကည္သူ ငယ္သားေကာင္း ေယာရႈ၊ ဘုရားသခင္ ကို ေသသည္ အထိ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ တကြ သစၥာမပ်က္ ကိုးကြယ္ ေသာ တမန္ေတာ္ ေယာရႈ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေသာင္းႏိုး
Ref:
(1) Who’s who and where’s where in the Bible
(2) Holy bible

Leave a Reply