သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ The Trinity of God

က။ အေျချပဳမွတ္တမ္းတင္သည့္အခ်က္ (The Statement of Doctrine)
ဘုရားသခင္ သည္ တစ္ဆူတည္း  ျဖစ္ေသာ္ျငား လည္း ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအေနျဖင့္ ထင္ရွားေဖာ္ျပ ေနပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ဟုဆိုရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားတို႔ နားလည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးဦး၊ သံုးေယာက္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ သံုးပါးအေနျဖင့္ ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဆူတည္းသာ ျဖစ္သည္။

 

အမွန္အားျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ အလြန္နက္နဲလွေပသည္။ လူသားတို႔၏ခြဲျခားပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္အားျဖင့္ စဥ္းစားပါက နားလည္ဖို႔ရန္ လြန္စြာခက္ခဲေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဤသို႔ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအေနျဖင့္ ထင္ရွားပါေသာ္လည္း တစ္ဆူတည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (က ၁း၂၆။ မ ၂၈း၁၉)။

ခ။ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ လက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ (Historical Statements of Acceptance)
သံုးပါတစ္ဆူ ဟူေသာစကားလံုးသည္ လက္တင္ဘာသာ Tranitas ဟူေသာ စကားလံုးမွ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ A D 240 မွစ၍ ပညာရွိႀကီး တာတူလီယံ (Tertullian) စတင္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဂရိလူမ်ဳိးပညာရွင္ႀကီး သီအိုဖိလပ္စ္ (Theophilus) ကလည္း ဂရိဘာသာအားျဖင့္ Tnes ဟူ၍ သံုးစြဲခဲ့ရာမွ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ သံုးပါးတစ္ဆူအျဖစ္ အခိုင္အမာ အသံုးျပဳလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ နက္နဲေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ႀကံစည္ဥာဏ္အစြမ္းပကားအားျဖင့္ နားလည္၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ခရစ္ယာန္ဟူသမွ်သည္ ဤ အခ်က္၌ ျငင္းပယ္ရန္ မရွိ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ခံယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဂ။ သမၼာက်မ္းစာမွသက္ေသျပခ်က္ (The Spiritual Proof)
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ေလ့လာသည့္အခါ ဘုရားသခင္၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးထက္ ပိုေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သံုးပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ “တဖန္ ဘုရားသခင္က ငါတို႔ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အညီ တသ႑ာန္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔” (က ၁း၂၆)။ အျခားေလ့လာရန္ က်မ္းပိုဒ္မ်ား (က ၁၁း၇၊ ေဟရွာ ၄၈း၁၆၊ ၆၃း၁၀။ ၆၁း၁)။

ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ပိုမို၍ နားလည္ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလာကီသားမ်ားကို အျပစ္မွ ကယ္လႊတ္ေစခဲ့ျခင္း၊ သားေတာ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ေစလႊတ္ျခင္း၊ သားေတာ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ဥပဇၥ်ယ္ဆရာအျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားတို႔၌ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ရပါသည္။ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္လ်က္ေကာင္းကင္သို႔မတက္မီ ေယရႈခရစ္ မိန္႔မွာခဲ့ေသာ စကားအားျဖင့္လည္း ခိုင္လံုစြာသက္ေသျပႏိုင္သည္။ “သင္တို႔သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးၾကေလာ့” ဟုဆိုေလသည္ (မ ၂၈း၁၉)။ အျခားက်မ္းပိုဒ္မ်ား (လု ၁း၃၅၊ ၃း၂၁၊ ၂၂။ ၁ေကာ ၁၂း၄-၆၊ ၂ေကာ ၁၃း၁၄။ ၁ေပ ၁း၂)။

မွတ္ခ်က္။       ။ ေဂ်ေကာ့ပ္ ခမ္ခန္႔မုန္ ျပဳစုၿပီး ခရစ္ယာန္စာေပသာသနာျပဳလုပ္ငန္း မွ ျဖန္႔ေ၀ေသာ “သမၼာက်မ္းမွ အေျခခံ ၾသ၀ါဒမ်ား” စာအုပ္မွ ထပ္ဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။

Leave a Reply