သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ရွင္ေပါလု)

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုအေၾကာင္းကို ျမန္မာသမၼာက်မ္းစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၏ စာသည္ ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရွိေသာသူ၊ Continue reading

ရွင္းလင္းျပတ္သားတိက်တဲ့၊ အမွန္တရားအျပည့္ျဖစ္တဲ့ အေျဖကို ေျဖေစလိုေသာေမးခြန္း (၂၀၀)

ေမး။ ။ အသင္းေတာ္လား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာအယူဝါဒရိွသည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕အစည္းလား။ ဘယ္လိုခဲြျခားသိနိုင္မလဲ။ Continue reading

ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ သက္ေသခံခ်က္

ကြ်နု္ပ္ သည္ ထာ ၀ ရ ဘု ရား ကို သိ ေသာ ယံု ၾကည္ သူ ခ ရစ္ ယန္ မိ ဘ ႏွစ္ ပါး မွ ေမြး ဖြား ခဲ့ ပါ သည္။ သို႔ ေသာ္ လည္း ေခတ္ ပညာ မ ေတာက္ တ ေခါက္ တတ္ ၿပီး မိ မိ ၿမိဳ႕ ေန ထိုင္ ရာ အ နီး တြင္ လည္း မိ မိ ကို နား ေပါက္ ေအာင္ ေဟာ ေျပာႏိုင္သူမရွိပါ။ ပညာတတ္ ေက်ာင္းဆရာတဦးကိုေတာ့ အရမ္းေလးစားခဲ့ပါသည္။ သူ၏ သိပၸံပညာထူးခြ်န္မႈကို အားက်သည္။ ဓါတ္ပံုပညာ စတီရီယုိ၊ ဓါတ္ခြဲခန္း၊ သၾကား၊ေဆး၀ါးေဖၚစပ္ျခင္း၊ အရက္ခ်က္ ဓါခြဲခန္း၊ နာမည္ႀကီး ဓါတုေဗဒ ေက်ာင္းဆရာ စသည့္ ေလာကပညာ မ်ားကို ေလ့လာ တပည့္ ခံခ်င္သည္ ဆက္ဖတ္ရန္