ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (How Great Thou Art)

အဂၤလိပ္သီခ်င္းစာသား – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း (၁၈၉၉)
သံစဥ္ – စတူး၀ပ္ ေက ဟုိင္း ႏွင့္ Manna Music

PDF version for who doesn’t have Myanmar font

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။  Continue reading

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (ရွိသည့္အတိုင္း Just As I Am)

သီခ်င္းစာသား –  Charlotte Elliott ၁၇၈၉-၁၈၇၁ 
ေတးေရး  – ၀ီလ်ံ၊ ဘီ၊ ဘရက္ဘာရဂီ ၁၈၆၁ – ၁၈၆၈
ေယရႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။  Continue reading

ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး (ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္)

Thou Didst Leave Thy Throne               ပလႅင္ေတာ္စြန္႔ျခင္းက်ဴး

1.     ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ပလႅင္ေတာ္စြန္႔၍
ေျမႀကီးေပၚကၽြႏ္ုပ္တြက္ၾကြၿပီ Continue reading

ငါတို႔ျပစ္ႏွင့္၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား What a friend we have in Jesusသီခ်င္းစာသား –        Joseph Scriven (1819-1886)

သံစဥ္            –        Charles Crozat Converse

“အေပါင္းအေဘာ္မ်ားေသာသူသည္ အက်ဳိးနည္းရွိတတ္၏။ မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကိုစြဲကပ္ သည္ထက္သာ၍စြဲကပ္တတ္၏။” (သုတၱံ ၁၈း၂၄) Continue reading