ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ျမန္မာ့တမန္မဂၢဇင္းတြင္ ယံုရွမ္း (ရွင္ေဘြယန္ၿမိဳ႕) က ကမာၻ႕ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကိုု  Continue reading